Срокове и условия за ползуване

Моля, прочетете внимателно настоящите правила и условия (по-нататък наричани „Условия“), преди да използвате уеб сайта на Danfoss (по-нататък наричан „Сайт“). Използването на Сайта от Ваша страна означава, че се съгласявате с тези Условия. Ако не сте съгласни с Условията, моля, не използвайте Сайта. Условията касаят Вашите законни права и задължения и включват важни клаузи за отхвърляне на отговорността и условия за избор на законодателство и съдилище. Моля, прочете внимателно. Условията са валидни за всички уеб сайтове на Danfoss Group, включително сайтовете за регистрирани потребители. 

Собственост върху Сайта
Сайтът е собственост на и се управлява от Danfoss A/S (по-нататък наричано Danfoss), корпорация, учредена по законите на Дания със седалище в Нордборг.

Разрешение за използване
Можете свободно да разглеждате Сайта. Danfoss Ви разрешава да разглеждате този Сайт и да разпечатвате или сваляте показаните в него материали за Ваши лични, нетърговски нужди, при условие че се съгласявате и приемате без изменения забележките, правилата и условията, изложени в това споразумение, и при условие че спазвате всички авторски права, търговски марки и други права на собственост. Не можете обаче да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, препредавате или разпространявате по какъвто и да е начин съдържанието на този Сайт, включително текстове, графики, изображения, аудио и видеоматериали, за публични или търговски цели без писмено разрешение от Danfoss. Забранено Ви е също така да използвате каквато и да е част от съдържанието на този Сайт в рамките на който и да е друг сайт в интернет по какъвто и да е начин.
Използването от Ваша страна на този Сайт представлява съгласие със и приемане на залегналите тук забележки, правила и условия без изменения. В допълнение, като условие за използване на този Сайт, Вие декларирате и гарантирате пред Danfoss, че няма да използвате Сайта за каквато и да е цел, която може да се окаже незаконна, неморална или забранена по силата на тези правила, условия и забележки.

Информация от потребителя
Всички съобщения или материали, които подавате към Сайта чрез имейл или по друг начин, не са и няма да бъдат третирани като поверителна и лична информация. Всичко, което предавате или изпращате, може да бъде използвано от Danfoss за всякакви цели. Забранено Ви е да изпращате до или от този Сайт каквито и да било незаконни, заплашителни, злепоставящи, клеветнически, нецензурни, порнографски или други материали, които биха могли да представляват нарушение на някой закон.

Връзки до и от други материали
Danfoss може да осигурява хипервръзки към сайтове на трети лица. Свързаните сайтове не се контролират от Danfoss и по никакъв начин Danfoss не носи отговорност за съдържанието на който и да било свързан сайт или за съдържанието на сайтове, свързани с такива сайтове. Danfoss не осигурява одобрение на фирмите или продуктите, към които може да предоставя хипервръзки, и затова Danfoss си запазва правото да отбелязва това на своя Сайт. Danfoss си запазва и правото едностранно да преустановява всяка връзка или програма за свързване в който и да е момент. Ако решите да осъществите достъп до сайт на трето лице, свързан с този Сайт, правите това на своя собствена отговорност. Трети лица могат да предоставят хипервръзки само към главната начална страница на Danfoss. За всякакви връзки с подстраници е необходимо предварително писмено разрешение от Danfoss.

Съдържание
Danfoss полага големи усилия за оформянето и поддържането на този Сайт и за осигуряването на точно и актуализирано съдържание като например, но не само, ценови оферти и описание на продуктите. Съдържанието на този Сайт обаче подлежи на често обновяване без предварително уведомление. По тази причина Danfoss не гарантира верността и актуалността на въпросното съдържание.
Посетителите на Сайта на Danfoss приемат без възражения освобождаването на Danfoss от всякаква отговорност за съдържанието на Сайта, софтуера на Сайта или начина, по който се използват.

Интелектуална собственост
Текстовете, изображенията, чертежите, базите данни и другите елементи в този Сайт, както и самият Сайт са защитени с авторско право и с правото на създателя на базата данни. Някои от имената, знаците и логограмите в този Сайт са защитени със запазени търговски марки или търговски наименования.
Нищо, съдържащо се в този Сайт, не може да се тълкува като даващо разрешение или право да се използва която и да е търговска марка, включена в Сайта, без писмено разрешение от Danfoss или от трето лице, което е собственик на търговските марки, изложени в Сайта.
Всяко копиране, адаптиране, превеждане, преработване, видоизменяне или каквато и да е друга употреба на целия Сайт, част от него или неговите защитени елементи под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин са строго забранени.

Защита на данните
Danfoss събира и обработва информация за поведението на потребителите на този Сайт за статистически и маркетингови цели. Потребителят има правото да възрази, без да заплаща такса, срещу обработката на засягащите го данни за маркетингови цели и да осъществи достъп до личните си данни, за да ги коригира. За повече информация относно данните, събирани от Danfoss, и мерките, които се предприемат за опазване поверителността на данните на потребителите, прегледайте „Политика на поверителност“ на Danfoss.

Отговорност
Използването и разглеждането на този Сайт е на Ваша собствена отговорност. Danfoss не гарантира, че софтуерът, използван за този Сайт, както и информацията, онлайн приложенията или които и да е други услуги, предоставяни посредством Сайта, са без грешки и че тяхното използване ще бъде без прекъсвания. Danfoss изрично отхвърля всякакви гаранции, свързани с горепосочените въпроси, включително, без ограничения, такива, които са свързани с точността, състоянието, продаваемостта и пригодността за определена цел.
Независимо от всичко, което може да се тълкува в обратен смисъл в този Сайт, Danfoss при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да било загуби, пропуснати ползи, косвени, специални, случайни, последващи или други подобни щети, произтичащи от или във връзка с този Сайт или от използването на която и да е услуга, предлагана посредством Сайта.

ОТКАЗ НА ОТГОВОРНОСТ
МАТЕРИАЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО, ПУБЛИКУВАНИ В ТОЗИ САЙТ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКИВА, КАКВИТО СА“, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ DANFOSS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА ИЛИ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ МАТЕРИАЛИТЕ, ДОРИ В DANFOSS ДА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ.
Тъй като някои юрисдикции забраняват изключването или ограничаването на отговорността за последващи и/или случайни щети, горното ограничение може да не се отнася за Вас. Освен това Danfoss не гарантира точността или пълнотата на информацията от връзките или другите елементи, съдържащи се в тези материали, които са били предоставени от трети лица.

Поръчки на продукти
Макар да полага всички възможни усилия, за да изпълни всички поръчки, Danfoss не може да гарантира наличността на всеки конкретен продукт, показан на Сайта. Danfoss си запазва правото да прекрати продажбата на който и да е продукт, посочен в Сайта, по всяко време и без предизвестие.

Актуализации
Danfoss си запазва едностранното право да актуализира, допълва, променя и видоизменя своите Условия и Политика на поверителност по всяко време. Всички подобни актуализации, допълнения, промени и видоизменения са обвързващи за всички потребители и посетители на Сайта на Danfoss и ще бъдат публикувани в него.

Лицензи за софтуера
Вие не получавате никакви права върху фирмения софтуер и свързаната с него документация или подобрените му версии и видоизменения, които може да Ви бъдат предоставени, за да имате достъп до определени области на Сайта. Нямате право да предоставяте, да отдавате или да прехвърляте на други лица каквито и да било лицензи, предоставени от Danfoss, и всеки опит за такова предоставяне, отдаване или прехвърляне ще се счита за невалидно и недействително. Нямате право по никакъв начин да копирате, разпространявате, променяте, конструирате обратно или създавате производни разработки на този софтуер.

Приложимо право и компетентен съд
Този Сайт се намирана сървър в Нордборг, Дания. Вие се съгласявате, че тези Условия и използването на Сайта от Ваша страна ще се подчиняват на законодателството на Дания.
С настоящото Вие се съгласявате с изключителната компетенция и юрисдикция на съдилищата, трибуналите, агенциите и другите организации за разрешаване на спорове в Дания, що се отнася до всякакви спорове, (а) произтичащи от, свързани с или отнасящи се до този Сайт и/или тези Условия, (б) при които този Сайт и/или тези Условия са предмет на противоречие или веществено доказателство, или (в) при които този Сайт и/или тези Условия са посочени в документ, представен в съд, трибунал, служба или друга организация за разрешаване на спорове. Danfoss полага усилия за постигане на съответствие с всички известни законови изисквания при създаването и поддържането на този Сайт, но не декларира, че материалите в Сайта са подходящи и че могат да се използват във всяка конкретна юрисдикция. Вие носите отговорност за съблюдаването на приложимото право. Всяко използване в нарушение на тази разпоредба или на която и да е разпоредба от настоящите Условия е на Ваш собствен риск и отговорност и ако някоя част от тези Условия е невалидна или неприложима съгласно действащото законодателство, невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за заменена с такава валидна и приложима разпоредба, която най-точно съответства на смисъла на първоначалната разпоредба, а останалата част от тези Условия ще управляват тази употреба.