Политика за поверителност

Danfoss уважава неприкосновеността на Вашия личен живот. Независимо дали купувате някой от качествените продукти на Danfoss, или просто разглеждате уеб сайтовете на Danfoss, Danfoss иска да се чувствате комфортно с нашата Политика за поверителност и с мерките за сигурност, които предприемаме, за да защитаваме Вашите лични данни. 

Поради тази причина Danfoss е имплементирала набор от Обвързващи корпоративни правила (ОКП), въвеждащи глобален стандарт за изискванията за защита на данните, който стандарт трябва да се спазва от всички юридически лица на Danfoss. ОКП са одобрени от Европейските агенции за защита на данните и регламентират организацията по обработването на лични данни от страна на Danfoss. 

Ако предоставяте на Danfoss лични данни или ако събираме лични данни за Вас от други източници, Danfoss ще третира тези данни в съответствие с тази политика, която включва и основното съдържание на ОКП на Danfoss. Danfoss Ви насърчава да прочетете пълния текст на настоящата Политика за поверителност. 

 

1. Общи принципи за обработване на лични данни

За да гарантира, че Вашите лични данни се обработват правилно и с подходящо ниво на защита на данните, Danfoss е приела следните принципи за обработване:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. 
 • Личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
 • Личните данни трябва да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. 
 • Личните данни трябва да са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид, като неточните или непълни лични данни ще бъдат изтривани/коригирани или по-нататъшното им обработване ще бъде временно преустановено.
 • Личните данни няма да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на Субектите на данни за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които са били събрани или се обработват допълнително тези данни.
 • Личните данни ще се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност на личните данни.

Danfoss винаги ще Ви информира относно събирането и обработването на Вашите лични данни, освен ако не разполагаме с легитимна причина да не Ви информираме.

 

2. Типове лични данни

Ние ще събираме и обработваме Вашите лични данни по разнообразни начини, когато се обвържете с нас чрез различните съществуващи канали.

Обработването на някои лични данни е необходимо, за да Ви предоставяме услугите, които сте заявили, и някои лични данни можете да изберете да ни предоставите доброволно. Ние винаги ще Ви уведомяваме относно това кои лични данни са необходими (напр. чрез използване на звездичка (*)) и относно последиците при непредоставяне на тези данни към нас, например че няма да можем (напълно) да удовлетворим Вашата заявка. 

Личните данни, които събираме и обработваме, може основно да се разделят на следните категории:

 • Информация за контакт, като например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, длъжност, месторабота и др.
 • Информация, която предоставяте, когато се свързвате с нас чрез онлайн форми за контакт, имейли или телефон
 • Информация за профила, в случай че създавате профил или акаунт при нас, включително потребителско име и парола
 • Потребителска информация, като например технически данни относно използването и прегледите, включително
  • Име на доставчика на интернет услуги
  • Данни, отнасящи се до сайта, от който ни посещавате, и данни, отнасящи се до страниците на нашия сайт, които посещавате, като например час и дата на вашето посещение
  • Използван уеб браузър и операционна система
  • IP адреси, когато посещавате наши уеб сайтове или приложения, в това число и на сайтове на трети лица
  • Заявени файлове и обем на прехвърлени данни
 • Информация за трансакции, включително информация за кредитна карта, когато закупувате стоки или услуги от нас
 • Информация от интелигентни измервателни уреди, измерващи потреблението за отопление, охлаждане, вода и други комунални услуги
 • Информация за заявления, включително Вашата автобиография, в случай че кандидатствате за работа в Danfoss. Вие ще получите отделна информация относно обработването на личните данни в този смисъл, когато подавате своето заявление за кандидатстване.
 • Информация, получена чрез нашата гореща линия Ethics Hotline

Като основно правило ние няма да няма да обработваме никакви специални категории лични данни (специални лични данни) за Вас, освен ако не сте предоставили изричното си съгласие за това или ако сме задължени да извършваме това обработване, за да спазваме приложими нормативни правила.

 

3. Нашите цели на обработването на вашите лични данни и правно основание

Ние ще обработваме Вашите лични данни само за да преследваме легитимна цел и като цяло ще обработваме личните Ви данни само ако:

 • сте ни предоставили своето съгласие за това обработване; или
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор; или
 • обработването е необходимо за спазване на правно задължение, на което сме подчинени; или 
 • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трето лице, и това обработване не се счита за вредоносно по отношение на Вас.

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • за да Ви предоставяме информация, продукти и услуги, които заявявате при нас; или
 • за да Ви изпращаме бюлетини или други маркетингови материали, включително анкети; или
 • за да администрираме нашите бизнес взаимоотношения, както и за да водим преговори и да сключваме споразумения; или
 • за администриране на участието в обучения или интернет семинари или
 • за да предоставяме обща клиентска поддръжка и обслужване; или
 • за да получаваме потребителски анализи и познания за начина, по който се използват различните услуги, включително уеб сайтове и приложения, и продукти, както и за оценяване и подобряване на същите; или
 • за да комуникираме с Вас по различни въпроси; или
 • за да извършваме разследвания на доклади, подадени от Вас чрез нашата сигнализираща система – горещата линия Ethics Hotline; или
 • за обработване на запитвания за проби и продукти;
 • за да спазваме всякакви приложими закони.

 

4. Бисквитки

Имаме право да използваме бисквитки на нашите уеб сайтове и приложения. Прочетете повече за използването на бисквитки в нашата Политика за бисквитки, която можете да намерите в долния колонтитул на всеки уеб сайт.

Целите на обработване на данните, събрани чрез използването на бисквитки, са следните:

 • за да управляваме, подобряваме и оптимизираме производителността и потребителското преживяване в уеб сайта и неговите услуги; 
 • за да извършваме клиентски и потребителски анализи и сегментация с цел подобряване на нашите разбирания относно потребителите ни, както и за да предоставяме по-добри и пригодени спрямо потребителя услуги, включително спрямо Вас; 
 • за статистически цели.

 

5. Използване на Вашите лични данни в цялата група на Danfoss

Danfoss е глобална организация с юридически лица по целия свят. Като основно правило администраторът на данни с оглед на личните данни, обработвани за Вас, ще бъде местното юридическото лице Danfoss, чийто клиент сте, с което се обвързвате чрез договор или сключвате споразумение. Обаче, за да преследваме целите, посочени по-горе в раздел 3, имаме право да споделяме Вашите личните данни с други юридически лица от групата на Danfoss, които или изпълняват задача, както са инструктирани от администратора на данни (получател, действащ като обработващ лични данни), или преследват собствена легитимна цел (получател, действащ като индивидуален администратор на данни), при условие че такова предоставяне или разкриване на Вашите лични данни не е ограничено по закон.

По отношение на юридическите лица на Danfoss, установени в държави извън ЕИЗ, които не се считат за безопасни трети държави (т.е. не осигуряват адекватно ниво на защита на данните), ОКП на Danfoss служат като правно основание за предаването на Вашите лични данни. 

 

 

6. Разкриване, предаване и предоставяне на лични данни на получатели

Нашето разкриване и предаване на Вашите лични данни на получатели (физически или юридически лица, публични органи, агенции или други институции, на които се разкриват личните данни) се поддържа на минимум и е обусловено от съществуването на адекватно ниво на защита на данните.

Имаме право да разкриваме или да предоставяме лични данни на получатели при следните обстоятелства:

 • получатели, които извършват нашите услуги от наше име, като напр. хостинг, изчисляване в облак, ИТ поддръжка, маркетингови услуги, административни услуги, обучителни услуги или друго обработване на данни. На тези получатели се разрешава да обработват личните данни само в съответствие с нашите инструкции и взаимоотношението ще се регулира от писмено споразумение с обработващия лични данни; или
 • за да установяваме, упражняваме или защитаваме наши законоустановени права; или
 • ако сте предоставили своето предварително съгласие с разкриването на личните данни на даден получател или
 • в случай на сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друго разпореждане с всички или част от активите или акциите на Danfoss (включително, но не само, във връзка с каквито и да е производства по несъстоятелност или сходни процедури) или
 • както е изложено в нашата Политика за бисквитки, направете справка с раздел 4 по-горе.

Ако получателят на личните данни се намира в държава извън ЕС/ЕИЗ, която не осигурява адекватно ниво на защита на данните, ние ще предадем личните Ви данни на този получател само след сключването на писмено споразумение за предаване на данни на база на Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

 

7. Автоматизирани индивидуални решения

Ние имаме право да използваме автоматизирано вземане на решения, базирано на личните Ви данни. Автоматизираното вземане на решения ще се осъществява само ако решението е:

 • необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и Danfoss;
 • разрешено от Съюза или от Държава членка, на която Danfoss се подчинява и която също установява подходящи мерки за гарантиране на защитата на Вашите права, свободи и законни интереси; или
 • базирано на Вашето съгласие. 

В случай че използваме автоматизирано вземане на решения, ние ще гарантираме, че са въведени подходящи мерки за сигурност.

Специалните лични данни в никакъв случай няма да се подчиняват на автоматизирано вземане на решения, освен ако не сте предоставили своето изрично съгласие или обработването е необходимо поради причина от значим обществен интерес, базирана на приложимото законодателство. 

 

8. Вашето съгласие

Както е указано по-горе, някои от нашите дейности по обработване ще се базират на Вашето съгласие. В този случай ще имате правото да оттеглите своето съгласие във всеки момент.

Ако оттеглите своето съгласие, ние ще преустановим обработването на Вашите лични данни, освен ако и доколкото продължаването на обработването или съхранението на данните е разрешено или изискуемо съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни или други приложими закони и подзаконови нормативни актове. 

Обърнете внимание, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето. Допълнително, като последица от оттеглянето на Вашето съгласие, е възможно да не можем да удовлетворяваме Вашите заявки или да Ви предоставяме нашите услуги.

Освен всичко друго, можете да дадете съгласието си на Danfoss, за да се абонирате за получаване на маркетингова информация за нови, актуални и предстоящи продукти, решения и услуги на Danfoss, както и за бюлетини например за изложения и продуктови презентации.

Прочетете повече за правилата и условията за абониране на Danfoss тук.

 

9. Запазване на данни

Ние съхраняваме вашите лични данни, докато това е необходимо за изпълнение на основните цели, но за не по-малко от приложимия законов период на запазване.

Щом отпадне основната цел или правното основание, личните данни ще бъдат изтрити.

 

10. Сигурност на данните

За да предпазва Вашите личните данни, Danfoss е въвела съответните технически и организационни мерки, за да гарантира ниво на сигурност, подходящо за рисковете, с които е свързано обработването, и естеството на личните данни, които ще се защитават, като се имат предвид степента на техническото развитие и разходите за имплементирането на тези мерки. 

След оценката на риска Danfoss е предприела мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконосъобразно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, особено когато обработването включва предаването на лични данни по мрежа, както и срещу всички други незаконосъобразни форми на обработка.

 

11. Обучение 

За да гарантираме, че винаги спазваме приложимото законодателство за защита на личните данни и изискванията, залегнали в ОКП на Danfoss, както и че нашите служители са запознати с това регламентиране на материята, ние сме създали програма за вътрешно обучение и квалификация по отношение на личните данни, като нашите служители по целия свят с постоянен или редовен достъп до лични данни са задължени да преминат тази програма. 

 

12. Вътрешни проверки

Danfoss извършва редовни проверки на текущото обработване на лични данни, за да гарантира, че всички юридически лица на Danfoss спазват ОКП на Danfoss и обработват личните данни по съответния начин.

Проверките обхващат всички аспекти на ОКП, включително всички ИТ системи, бази данни, политики/стандарти за сигурност, програми за обучение, политики за поверителност и ръководства, които са налични в рамките на Danfoss по отношение на ОКП. 

 

13. Вашите права

Разполагате с правото на достъп до данните, обработвани за Вас, при условията на определени законоустановени изключения. Допълнително можете да възразите срещу събирането и по-нататъшното обработване на Вашите лични данни. В допълнение разполагате с правото да коригирате своите лични данни, ако е необходимо. Също така можете да изберете да поискате от нас ограничаване на обработването.

Ние ще изтрием или коригираме всяка информация, която е неточна или неактуална поради изминалото време от момента на събирането на тази информация или поради наличието на някаква друга информация, с която разполагаме.

Ако ни предоставите писмено искане, ние също така ще изтрием Вашите лични данни без неоправдано забавяне, освен ако не разполагаме с правно основание да продължим обработването, напр. ако обработването е необходимо за установяване, упражняване или защитаване на правна претенция или е необходимо за изпълнението на договор с Вас. 

За да използвате някое от горепосочените права, се свържете с нас чрез точките за контакт, посочени в раздел 17.

По отношение на такива искания ни предоставете подходяща информация за обработване на съответното искане, включително Вашето пълно име и имейл адреса Ви, за да можем да Ви идентифицираме. Ще отговорим на Вашето искане възможно най-бързо и в рамките на един месец.

Ако не сте съгласни с нашето обработване на Вашите лични данни, трябва да знаете, че можете да подадете жалба до Вашата местна агенция за защита на данните.

 

14. Жалби

Ако имате някакви оплаквания относно обработването на личните данни, извършвано от Danfoss, се чувствайте свободни да се свържете с нас във всеки момент. 

Дружеството Danfoss е създало система за подаване на жалби относно поверителността, а именно – горещата линия на Danfoss, наречена Ethics Hotline, където можете да подадете своята жалба онлайн.

Горещата линия Danfoss Ethics Hotline е налична тук

Също така можете да подадете жалба директно до Вашето местно юридическо лице на Danfoss или до компанията майка Danfoss A/S:

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Data Protection Office

GDPO@danfoss.com 

Ние ще прегледаме и преценим Вашата жалба и ако е необходимо, може да се свържем с Вас, за да получим допълнителна информация. 

Ние се стремим да обработваме всички жалби или възражения в рамките на един месец. Ако не е възможно да вземем решение в рамките на един месец, ние ще ви информираме за причините за забавянето и за срока (не повече от 2 месеца от получаването), в който можете да очаквате да бъде предоставено решението.

По всяко време преди, по време на или след обработването на жалбата, както е описано по-горе, можете също да подадете жалба/иск към местната агенция за защита на данните или към други компетентни органи в рамките на юрисдикцията на съответното местно юридическо лице на Danfoss или Danfoss A/S. 

 

15. Връзки към други уеб сайтове и т.н.

Нашите уеб сайтове може да съдържат връзки към други уеб сайтове или към интегрирани сайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието на уеб сайтовете на други дружества (уеб сайтове на трети лица) или за практиките на тези дружества относно събирането на лични данни. Когато посещавате уеб сайтове на трети лица, трябва да прочетете политиките на собствениците им относно защитата на личните данни, както и другите относими политики.

 

16. Промени в тази Политика за поверителност 

Ние си запазваме правото да изменяме тази Политика за поверителност в бъдеще поради промени в приложимото законодателство, в ОКП на Danfoss или в процесите на Danfoss. Ние ще Ви информираме за всякакви подобни изменения.

 

17. Информация за контакт

Ако сте отправили искане или въпрос относно обработването на вашите лични данни или тази политика за поверителност като цяло, се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните за групата:

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com 


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Германия)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com


SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Германия)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Искане от субекта на данните

Данфосс се ангажира да спазва GDPR/правилата за защита на личните данни, което означава, че ще удовлетворим всички искания относно вашата лична информация и промените в нея.


За да упражните правата си по отношение на личните си данни, моля, следвайте връзката към формуляра за искане на Данфосс DSR.

 

 

Версия 2.0, 21 декември 2022 г.

 

Тази Политика за поверителност е изготвена и публикувана на английски език. В случай на погрешно разбиране, произтичащо от превод на друг език, английската версия ще има приоритет.

Вижте английската версия