Lietošanas noteikumi un nosacijumi

Apmeklējot šo tīmekļa vietni (turpmāk tekstā Vietne), Jūs piekrītat šiem Vietnes Lietošanas Noteikumiem un Nosacījumiem (turpmāk tekstā Nosacījumi) – lūdzam Jūs pirms Vietnes izmantošanas ar tiem iepazīties. Jums nav atļauts izmantot Vietni, ja jebkādu iemeslu dēļ nevēlaties vai nevarat akceptēt šīs Vietnes Nosacījumus. Nosacījumos ir atrunātas Jūsu likumīgas tiesības, saistības un likuma prasības; lūdzam uzmanīgi tās izlasiet. Nosacījumi attiecas uz visām Danfoss grupas uzņēmumu vietnēm, tai skaitā reģistrēto lietotāju vietnēm.

Portāla īpašumtiesības

Šīs vietnes īpašnieks ir Danfoss A/S (turpmāk tekstā Danfoss). Tāpat Danfoss ir vienīgais tās uzturētājs. Danfoss birojs atrodas Nordborgā (Dānija), tādējādi pakļaujas Dānijas likumdošanai.

Vietnes lietošana

Vietnes apmeklētājiem ir atļauts apskatīt visas pieejamās Vietnes sadaļas.  Danfoss atļauj Jums pārlūkot Vietnes saturu, izdrukāt un lejuplādēt pieejamos materiālus saviem personīgajiem nekomerciāliem nolūkiem ar noteikumu, ka Jūs piekrītat un pieņemat Lietošanas Noteikumus un Nosacījumus, kā arī saglabājat neskartas visas norādes uz autortiesībām, zīmoliem un īpašumtiesībām. Tāpat Jūs apliecināt, ka iegūtais saturs netiks kādi pārveidots vai izmantots atvasinātu darbu izstrādei.

Danfoss Vietnes apmeklētājiem nav atļauts bez rakstiskas saskaņošanas ar Danfoss kopēt, pārpublicēt, augšuplādēt, pārsūtīt vai kādā citā veidā izplatīt  šīs Vietnes saturu, tai skaita tekstus, attēlus, audio vai video materiālus ar mērķi tos izmantot komerciālos nolūkos. Tāpat bez rakstiskas Danfoss piekrišanas nav atļauts izmantot Danfoss vai Danfoss grupas uzņēmumu logotipus vai preču zīmes.

Izmantojot šo Vietni, Jūs automātiski piekrītat Portāla Lietošanas Noteikumiem un Nosacījumiem. Tāpat Jūs garantējat, ka Danfoss Portālā esošā informācija netiks izmantota pretlikumīgos vai amorālos nolūkos vai citiem mērķiem, kas ir pretrunā ar šiem Lietošanas Noteikumiem un Nosacījumiem.

Lietotāju datu pārvaldība

Jebkāda veida saziņa vai materiāli, kas uz Vietni tiek pārsūtīti ar e-pasta vai cita kanāla starpniecību, netiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju. Danfoss patur tiesības saņemto informāciju izmantot jebkādiem mērķiem. Jums nav tiesību sūtīt uz vai no Vietnes vai publicēt Vietnē materiālus kas ir pretrunā ar likumu, izsakoši draudus, apmelojoši, ceļoši neslavu, piedauzīgi, amorāli, pornogrāfiska rakstu vai jebkādi citādi pretrunā ar likumu.

Saites uz un no citiem materiāliem

Danfoss ir atļauts nodrošināt hipersaites ar trešo pušu vietnēm. Saistītās vietnes nav Danfoss pakļautībā un Danfoss neuzņemas atbildību par šo vietņu saturu un to vietņu saturu, kas saistīti ar trešo pušu vietnēm. Danfoss neatbalsta kompānijas un produktus, uz kuram tas var piedāvāt hipersaites un Danfoss patur tiesības par to informēt ar noradi attiecīgajā Vietnē. Danfoss patur vienpusējas tiesības jebkurā laikā dzēst jebkādas saites vai saistību programmu. Ja Jūs izlemjat apmeklēt trešo pušu vietnes, kas saistītas ar Vietni, Jūs pilnībā uzņematies atbildību par savu rīcību. Danfoss nekontrolē citās vietnēs publicēto saturu un neuzņemas atbildību par šo vietņu saturu vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var izrietēt no šo vietņu apmeklēšanas.

Trešajām pusēm ir tiesības norādīt tikai saiti uz Danfoss galveno mājas lapu. Publikācijām ar norādēm uz jebkuru Vietnei pakārtotu saiti jābūt rakstiski saskaņotām ar Danfoss.

Vietnes Saturs

Danfoss dara visu iespējamo, lai šīs Vietnes saturs vienmēr būtu precīzs un aktuāls, piemēram (bet ne tikai), produktu aprakstu un cenas. Tanī pat laikā Vietnē pieejamā informācija nesniedz nekādas garantijas un Danfoss patur tiesības uz Vietnes satura maiņu bez iepriekšēja brīdinājuma, tāpēc nevar vienmēr garantēt Vietnes pieejamību, satura precizitāti pret lietu patieso stāvokli. Tādējādi Danfoss nav pienākumu vai saistību noteiktos termiņos atjaunot Vietnes saturu, Vietnes izmantoto programatūru vai būt atbildīga par šīs informācija pielietojumu.

Intelektuālais Īpašums

Visi Vietnē izmantotie teksti, noformējums, zīmējumi datu bāzes un citi šīs Vietnes elementi (tāpat kā visa Vietne kopumā) tiek aizsargāti ar autortiesībām un ir Vietnes veidotāju tiesībām. Tāpat daži no Vietnē izmantotajiem objektiem (zīmes, nosaukumi, logotipi) ir reģistrēti zīmoli un preču nosaukumi.

Nekas no šīs Vietnes satura nevar tikt interpretēts kā piekrišana vai atļauja izmantot kādu no Vietnē pārstāvētajiem zīmoliem vai to simboliku bez Danfoss vai trešās puses, kas ir konkrētā zīmola īpašnieks, rakstiskas piekrišanas.

Jebkāda šīs Vietnes vai tās aizsargājamo elementu kopēšana, adaptēšana, interpretēšana, pārveidošana, grozīšana, modificēšana, kā arī jebkāda cita veida izmantošana ir stingri aizliegta.

Datu aizsardzība

Danfoss apkopo un apstrādā informāciju par šīs Vietnes apmeklētājiem un lietotājiem statistikas un marketinga mērķiem. Apmeklētājam vai Lietotājam ir tiesības bez maksas apstrīdēt informācijas apstrādi marketinga nolūkos, kas skar tieši viņu. Apmeklētājam vai Lietotāja tāpat ir tiesības piekļūt savai personīgajai informācijai un veikt tajā izmaiņas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Danfoss apkopotajiem datiem un to izmantošanas mērķiem, kā arī Danfoss piemērotos pasākumus datu aizsardzībai, aicinām iepazīties ar Danfoss korporatīvo konfidencialitātes politiku (Danfoss Privacy Policy) angļu valodā.

Atbildība

Šīs Vietnes satura pārlūkošana ir Jūsu atbildība. Danfoss negarantē, ka programmatūra, kas tiek izmantota šajā Vietnē, kā arī informācija, tiešsaistes vai kādi citi pakalpojumi, kurus piedāvā šī Vietne ir bez kļūdām vai ari tie netiks pārtraukti. Danfoss nesniedz garantiju attiecībā uz augstāk minētajiem punktiem, tai skaitā (bet ne tikai) par visiem jautājumiem, kas skar precizitāti, nosacījumiem un piemērotību izvirzītajam mērķim. Danfoss neuzņemas nekāda veida atbildību par jebkādu peļņas un ienākumu zudumiem, netiešiem, speciāliem, nejaušiem, izrietošiem vai kāda cita veida zudumiem, kas radušies saistībā ar Vietnes lietošanu vai izmantojot kādus citus pakalpojumus, kas piedāvāti ar Vietnes starpniecību.

Atruna

MATERIĀLI UN SATURS, KAS IEVIETOTS ŠAJĀ VIETNĒ NENODROŠINA NEKĀDA VEIDA GARANTIJU VAI NETIEŠU GALVOJUMU, TAI SKAITĀ PIEPRASĪJUMA, INTELEKTUALĀ ĪPAŠUMA NEIEROBEŽOŠANU VAI ATBILSTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. DANFOSS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM (TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, BIZNESA PĀRTRAUKŠANU, INFORMĀCIJAS ZUDUMU), KAS RADUŠIES VIETNES MATERIĀLU IZMANTOŠANAS VAI TO NEPRASMĪGAS IZMANTOŠANAS REZULTATĀ, PAT TAD, JA DANFOSS IR SAŅĒMIS BRIDINAJUMU PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU VARBŪTĪBU.

Tā kā dažas jurisdikcijas aizliedz atbildības izslēgšanu vai ierobežošanu par izrietošiem un/vai nejaušiem zaudējumiem, augstāk minētie ierobežojumi varētu uz Jums neattiekties. Turklāt Danfoss negarantē trešo pušu sniegto tiešsaišu precizitāti un pilnību.

Produktu pasūtījumi

Danfoss darīs visu iespējamo attiecībā uz pasūtījumu izpildi, tomēr nevar garantēt visu Vietnē redzamo produktu pieejamību. Danfoss patur tiesības pārtraukt jebkura šajā Vietnē izvietotā produkta pārdošanu jebkura laika bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atjaunojumi

Danfoss patur tiesības atjaunināt, papildināt, pārveidot un mainīt Nosacījumus un konfidencialitātes politiku jebkura laika. Visas veida atjaunojumi, papildinājumi, pārveidojum un citas Vietnes izmaiņas ir saistošas visiem Danfoss Vietnes lietotājiem un apmeklētājiem. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.

Programmatūras licences

Jums netiks sniegtas nekāda veida tiesības attiecībā uz programmatūru, saistīto dokumentāciju vai kāda cita veida izmaiņām un labojumiem, kas tiks Jums nodrošināti, lai piekļūtu Vietnē esošajai informācijai un materiāliem. Jums nav atļauts nodot vai piešķirt tālāk licences, kuras Jums ir nodrošinājis Danfoss. Jebkāda veida mēģinājumi to darīt tiks uzskatīti par neatļautiem un spēkā neesošiem. Jums nav atļauts kopēt, izplatīt, veikt uzlabojumus un modifikācijas piešķirtajā programmatūrā vai strādāt izmantojot šāda veida programmatūru.

Pastāvošais likums un jurisdikcija

Šīs Vietnes serveris atrodas Nordborgā (Dānijas Karaliste). Jūs piekrītat, ka Vietnes izmantošanas Nosacījumus un Vietnes izmantošanu regulē Dānijas likumi.
Ar šo Jūs piekritāt, ka visi strīdi, a) kas radušies attiecībā uz vai saistībā ar šo Vietni un/vai Nosacījumiem; b) kuros Vietne un/vai šie Nosacījumi ir strīda temats; c) kuros Vietne un/vai Nosacījumi ir norādīti tiesu prasībās, tribunālu, aģentūru vai cita veida strīdus regulējošo institūciju lietās; tiks risināti Dānijas tiesībsargājošajās  institūcijās. Veidojot un izstrādājot šo Vietni Danfoss ir darījis visu iespējamo, lai ievērotu tam zināmās likuma prasības, bet negarantē, ka Vietnē esošā informācija un materiāli ir atbilstoši un piemēroti izmantošanai jebkurā jomā. Jūs esat atbildīgs par sekošanu piemērojamiem likumiem. Jūs esat atbildīgs par jebkuru likuma vai šo Noteikumu pārkāpšanu. Ja kāda no Noteikumu sadaļām nav derīga, atbilstoša vai piemērojama kāda likuma ietvaros, tā tiks aizstāta ar derīgu, spēkā esošu un atbilstošu likumam, kas vislabāk atbilst sākotnējam nodomam. Pārējie Noteikumi regulēs jaunās sadaļas piemērošanu.