Puutumatusnormid

 

Danfoss kaitseb teie eraelu puutumatust. Ükskõik, kas ostate mõne Danfossi kvaliteettoote või lihtsalt sirvite Danfossi saiti, Danfoss soovib teile tutvustada meie puutumatusnorme ja teie isikuandmete kaitseks võetavaid turvameetmeid.


Selleks on Danfoss võtnud vastu siduvad ettevõtluseeskirjad, millega määratakse kõikidele Danfossi ettevõtetele kehtivad üldised andmekaitse standardnõuded. Siduvad ettevõtluseeskirjad on Euroopa andmekaitseasutuste poolt heaks kiidetud ja Danfoss tugineb neile isikuandmete töötlemisel.


Kui esitate Danfossile isikuandmeid või kogume teie kohta isikuandmeid muudest allikatest, käsitleb Danfoss neid andmeid kooskõlas käesolevate normidega, mille hulka kuulub ka enamik Danfossi siduvatest ettevõtluseeskirjadest. Danfoss soovitab teil käesolevad puutumatusnormid täielikult läbi lugeda.

 

1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Danfoss rakendab järgmisi töötluspõhimõtteid, et tagada teie isikuandmete õige ja sobiva kaitsega töötlemine.

 • Isikuandmeid töödeldakse õiguspäraselt, ausalt ja läbipaistvalt.
 • Isikuandmeid kogutakse ainult kindlatel, selgelt määratletud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda nende eesmärkide täitmiseks sobimatutel viisidel.
 • Isikuandmed peavad olema piisavad ja asjakohased ning nende kogus ei tohi ületada töötlemise eesmärgi täitmiseks vajalikku kogust.
 • Isikuandmed peavad olema täpsed. Vajadusel tuleb neid ajakohastada ning ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed parandatakse, kustutatakse, või kõrvaldatakse edasisest töötlusest.
 • Isikuandmeid ei talletata andmesubjekti isiku tuvastamist võimaldavas vormis kauem, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks andmed koguti või milleks neid jätkuvalt töödeldakse.
 • Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab sobival tasemel isikuandmete turvalisuse.

Danfoss teavitab teid alati teie isikuandmete kogumisest ja töötlemisest, välja arvatud juhul, kui meil on õigustatud alus seda mitte teha.

 

2. Isikuandmete liigid

Töötleme ja kogume teie isikuandmeid eri viisidel, kui meiega olemasolevate kanalite kaudu ühendust võtate.


Mõnede isikuandmete töötlemine on vajalik teile tellitud teenuste osutamiseks ja mõnede isikuandmete jagamise üle saate ise otsustada. Anname teile alati teada, milliseid isikuandmeid meil vaja on (nt tärniga (*)) ja mis juhtub, kui te meile neid andmeid ei esita (nt ei pruugi meil olla võimalik teie taotlust (täies ulatuses) rahuldada).


Meie kogutavad ja töödeldavad isikuandmed kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

 • kontaktteave (nt nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus, töökoht jne);
 • teave, mille esitate meile, kui võtate meiega ühendust veebis, e-posti või telefoni teel;
 • profiiliteave, kui olete loonud profiili või konto (sh kasutajanimi ja parool);
 • kasutajateave, näiteks tehnilised andmed kasutuse ja vaatamise kohta, sealhulgas:
  • internetiteenuse osutaja nimi;
  • teave saidi kohta, millelt meid külastate, ja andmed veebilehtede kohta, mida külastate meie saidil, nagu külastuse kellaaeg ja kuupäev;
  • kasutatav veebibrauser ja operatsioonisüsteem;
  • IP-aadressid meie veebisaitide ja rakenduste kasutamisel, sh kolmandate osapoolte saitide kasutamisel;
  • soovitud failid ja edastatud andmete maht;
 • tehinguteave (sh krediitkaarditeave, kui meilt tooteid või teenuseid ostate);
 • nutikas mõõteteave, kütte, jahutuse, vee ja muude kommunaalteenuste tarbimise mõõtmine;
 • kandideerimisteave (sh CV), kui kandideerite mõnele Danfossi töökohale. Sellisel eesmärgil isikuandmete töötlemise kohta saate eraldi teavet siis, kui oma kandideerimisavalduse esitate.
 • Eetikaküsimuste infoliini kaudu saadud teave.

 

Üldreegli kohaselt ei töötle me teie erikategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui olete selleks andnud oma selgesõnalise loa või kui peame seda tegema õigusnõuete järgimiseks.

 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Me töötleme teie isikuandmeid ainult õiguspärastel eesmärkidel ja üldjuhul ainult siis, kui

 • olete meile andmete töötlemises loa andnud; või
 • töötlemine on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks; või
 • töötlemine on vajalik õigusnormidele vastamiseks; või
 • töötlemine on vajalik meie või kolmanda osapoole õigustatud huvide täitmiseks ja selline
 • töötlemine ei kahjusta teid.

Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teile tellitud toodete ja teenuste pakkumiseks ning teabe esitamiseks; või
 • uudiskirjade või muu turundusmaterjali (sh küsitluste) saatmiseks; või
 • ärisuhete haldamiseks ning lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks; või
 • koolitustel või veebiseminaridel osalemise haldamiseks; või
 • klienditeeninduse ja tugiteenuste pakkumiseks; või
 • teabe hankimiseks selle kohta, kuidas kliendid meie teenuseid (sh veebisaite ja rakendusi) ja tooteid kasutavad ning millised on nende hinnangud neile teenustele ja toodetele ja kuidas saame neid parandada; või
 • teiega erinevatel põhjustel ühendust võtmiseks; või
 • meie rikkumistest teavitamise süsteemi (eetikaküsimuste infoliin) kaudu edastatud teadete uurimiseks; või
 • näidise- ja tootepäringute töötlemiseks;
 • kohaldatavate õigusaktide täitmiseks.

 

4. Küpsised

Võime oma veebisaitidel ja rakendustes küpsiseid kasutada. Küpsiste kasutamise kohta saate lugeda lisateavet küpsiste kasutamise eeskirjadest, mille leiate iga veebisaidi jalusest.
Küpsiste abil kogutud andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • veebisaitide ja teenuste jõudluse ja kasutuskeskkonna käitamiseks, parandamine ja optimeerimine;
 • klientide ja kasutajate segmentimine, et kasutajaid paremini mõista ja pakkuda kõikidele kasutajatele, sh teile, paremaid ja isikupärastatumaid teenuseid;
 • statistika koostamine.

 

5. Teie isikuandmete kasutamine Danfossi kontsernis

Danfoss on rahvusvaheline äriühing, mille ettevõtted asuvad üle maailma. Teie isikuandmete vastutav töötleja on üldjuhul kohalik Danfossi ettevõte, kellega olete astunud kliendisuhtesse, võtate ühendust või sõlmite lepingu. Jaotises 3 kirjeldatud eesmärkide täitmiseks võime siiski edastada teie isikuandmeid ka teistele Danfossi ettevõtetele, kes täidavad vastutava andmetöötleja esitatud juhiseid (andmete vastuvõtja on volitatud andmetöötleja), või selleks, et täita muud õiguspärast eesmärki (andmete vastuvõtja on iseseisev vastutav andmetöötleja), eeldusel, et selline isikuandmete kättesaadavaks tegemine või avalikustamine ei ole seadusega piiratud.


Teie isikuandmete edastamine Danfossi ettevõtetesse, mis asuvad väljaspool EMP-d riikides, mida pole nimetatud turvaliseks kolmandaks riigiks (antud riik ei paju adekvaatset andmekaitset), toimub vastavalt Danfossi siduvatele ettevõtluseeskirjadele.

 

6. Avalikustamine, edastamine ja isikuandmete kättesaadavaks tegemine

Avalikustame ja edastame teie isikuandmeid vastuvõtjatele (füüsilised või juriidilised isikud, avalik-õiguslikud asutused, agentuurid või muud organid, kellele isikuandmeid avalikustatakse) nii vähesel määral kui võimalik ja tagame adekvaatsete andmekaitsemeetmete olemasolu.


Võime isikuandmeid vastuvõtjatele avalikustada või kättesaadavaks teha järgmistel juhtudel.

 • vastuvõtjad osutavad meie nimel teenuseid (nt majutus, pilvandmetöötlus, IT-tugi, turundusteenused, haldusteenused, koolitused või muu andmetöötlus); sellistel vastuvõtjatel on lubatud isikuandmeid töödelda ainult kooskõlas meie juhistega ning vastavalt kirjalikule andmetöötluslepingule; või
 • meil on vaja tõendada, teostada või kaitsta oma õiguslikke huve; või
 • te olete andnud eelneva loa isikuandmete vastuvõtjale avaldamiseks;
 • Danfossi varade või aktsiatega seotud mis tahes ulatuses ühinemise, müügi, ühisettevõtmise, määrangu, ülekandmine või muu toimingu (sh seoses pankroti- või muu menetluse) korral; või
 • kooskõlas jaotises 4 kirjeldatud küpsiste kasutamise eeskirjadele.

Kui isikuandmete vastuvõtja asub EL-i/EMP-välises riigis, mis ei taga adekvaatset andmekaitset, edastame teie isikuandmed sellisele vastuvõtjale ainult pärast Euroopa Komisjoni poolt määratletud lepingu tüüptingimustele vastava kirjaliku andmeedastuslepingu sõlmimist.

 

7. Automaatsed üksikotsused

Võime teie isikuandmeid kasutada automaatsete otsuste tegemiseks. Automaatseid otsuseid võetakse vastu ainult järgmistel juhtudel:

 • automaatsete otsuste tegemine on vajalik teie ja Danfossi vahel lepingu sõlmimiseks või sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • automaatsed otsused on Danfossile kohaldatava liikmesriigi õigusega lubatud ning asjakohases õiguses on sätestatud ka teie õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide kaitsmise meetmed; või
 • teie nõusoleku alusel.

Automaatsete otsuste kasutamise korral tagame sobivate turvameetmete rakendamise.

Erikategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid ei kasutata mitte mingil juhul automaatsete otsuste tegemisel, välja arvatud juhul, kui olete meile andnud sellekohase selgesõnalise nõusoleku või selline töötlemine on vajalik olulise avaliku huvi kaitsmiseks või nõutav kohaldatava õigusega.

 

8. Teie nõusolek

Nagu eelpool mainitud, põhinevad mõned meie töötlemistegevused teie nõusolekul. Sellisel juhul on teil alati õigus oma nõusolek tagasi võtta.


Kui nõusoleku tagasi võtate, lõpetame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul kui ja sellises ulatuses, milles töötlemine või talletamine on kohaldatavate isikuandmete kaitse seaduste või muude kohaldatavate seaduste ja määrustega lubatud või nõutav.


Pidage meeles, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud töötlemise õiguspärasust. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi meil olla võimalik teie taotlusi rahuldada või teile teenuseid osutada.
Muu hulgas võite anda Danfossile nõusoleku selleks, et tellida uute, asjakohaste ja tulevaste Danfossi toodete, lahenduste ja teenuste kohta turundusteavet, samuti uudiskirju, näiteks messide ja tooteesitluste kohta.


Lisateavet Danfossi tellijaks registreerimise tingimuste kohta lugege siit.

 

9. Andmete hoidmine

Hoiame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, kuid mitte kauem, kui on õigusaktidega kehtestatud hoiuperiood.


Isikuandmed kustutatakse kohe, kui kogumise eesmärk või õiguslik alus pole enam kehtiv.

 

10. Andmeturve

Teie isikuandmete kaitsmiseks on Danfoss rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mille abil tagada kaitse isikuandmete töötlemisest ja olemusest tulenevate ohtude eest, võttes arvesse ajakohaseid lahendusi ja nende rakendamise kulusid.


Pärast riskihindamist on Danfoss rakendanud meetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise ja juurdepääsu ning kõigi muude ebaseaduslike töötlemistegevuste eest eelkõige olukordades, kus isikuandmeid edastatakse võrgu kaudu.

 

11. Koolitus

Soovime tagada selle, et järgime alati kohaldatavate andmekaitseseaduste õigusnorme ja Danfossi siduvates ettevõtluseeskirjades esitatud nõudeid. Selleks, et meie töötajad oleksid nende nõudmistega kursis, oleme loonud ettevõttesisese koolitus- ja õppeprogrammi, mille peavad läbima kõik meie töötajad üle maailma, kellel on püsiv või regulaarne juurdepääs isikuandmetele.

 

12. Siseauditid

Danfoss viib läbi regulaarseid isikuandmete töötlemise auditeid, tagamaks et kõik Danfossi ettevõtted täidavad Danfossi siduvaid ettevõtluseeskirju ja töötlevad isikuandmeid neile vastavalt.


Auditite käigus kontrollitakse vastavust kõikidele siduvate ettevõtluseeskirjade valdkondadele, sh IT-süsteeme, andmebaase, turbe-eeskirju ja -standardeid, koolitusprogramme ja siduvatest ettevõtluseeskirjadest lähtuvalt Danfossi siseselt koostatud juhiseid.

 

13. Teie õigused

Teil on õigus pääseda juurde teie kohta töödeldud andmetele. Juurdepääsule kehtivad teatud õiguslikud piirangud. Lisaks võite vaidlustada teie isikuandmete kogumise ja edasise töötlemise. Samuti on teil õigus vajadusel oma isikuandmeid parandada. Võite esitada meile ka töötlemise piiramise taotluse.


Kustutame või parandame mis tahes teabe, mis on kogumisest möödunud aja tõttu või muust meie valdusest olevast teabest tulenevalt ebatäpne või aegunud.


Kirjaliku avalduse esitamisel kustutame teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui meil on töötlemise jätkamiseks õiguslik alus (nt kui töötlemine on vajalik õigusliku nõude tõendamiseks, teostamiseks või ümberlükkamiseks või teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks).


Eeltoodud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust jaotises 17 esitatud kontaktandmetel.


Koos taotlusega esitage kõik taotluse rahuldamiseks vajalik asjakohane teave koos teie täisnime ja e-posti aadressiga, et saaksime teie isiku tuvastada. Vastame teie taotlusele nii kiiresti kui võimalik ja ühe kuu jooksul.
Kui te ei nõustu sellega, et töötleme teie isikuandmeid, saate esitada kaebuse kohalikule andmekaitseasutusele.

 

14. Kaebused

Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas Danfoss teie isikuandmeid töötleb, võite meiega alati ühendust võtta.

Danfoss on loonud eraelu puutumatusega seotud kaebuste süsteemi (Danfossi eetikaküsimuste infoliin), mille kaudu saate oma kaebuse veebis esitada. Danfossi eetikaküsimuste infoliin on saadaval siin.


Samuti võite esitada kaebuse otse kohalikule Danfossi ettevõttele või emaettevõttele Danfoss A/S:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Andmekaitse kontor
GDPO@danfoss.com 


Võtame teie kaebuse vastu ja hindame seda ning vajadusel võtame teiega lisateabe saamiseks ühendust.
Meie eesmärk on menetleda kaebus või vastuväide ühe kuu jooksul. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik otsust vastu võtta, teavitame teid viivituse põhjusest ja eeldatavast otsuse tegemise ajast (mis ei ületa 2 kuud alates kaebuse või vastuväite kättesaamisest).


Eelkirjeldatud kaebusprotsessile eelnevalt, selle jooksul või pärast seda või igal ajal esitada kaebuse ka kohalikule andmekaitseasutusele või muudele asutustele, mis asuvad asjakohase Danfossi ettevõtte või Danfoss A/S-i jurisdiktsioonis.

 

15. Lingid muudele veebisaitidele jm

Meie veebisaitidel võib olla linke, mis viivad teid muudele veebisaitidele või integreeritud saitidele. Me ei vastuta teiste ettevõtete (kolmandate osapoolte) veebisaitide sisu eest ega selle eest, kuidas need ettevõtted koguvad isikuandmeid. Kolmanda osapoole veebisaidi külastamisel peaksite alati lugema saidi omaniku eeskirju isikuandmete kaitse kohta ja muid asjakohaseid eeskirju.

 

16. Käesolevate puutumatusnormide muutmine

Jätame endale õiguse käesolevaid puutumatusnorme edaspidi muuta, sõltuvalt muudatustest kohaldatavas õiguses, Danfossi siduvates ettevõtluseeskirjades või Danfossi tööprotsessides. Teavitame teid mis tahes sellistest muudatustest.

 

17. Kontaktteave

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise või privaatsuspõhimõtete kohta nõudeid või küsimusi, võtke järgmistel kontaktandmetel ühendust meie kontserni andmekaitseametnikuga.


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Andmekaitse kontor
GDPO@danfoss.com 


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Germany
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com 


SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Germany
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Andmesubjekti taotlus

Danfoss on pühendunud GDPR/andmekaitse-eeskirjade järgimisele, mis tähendab, et me austame kõiki teie isikuandmeid ja nende muutmist puudutavaid taotlusi.


Selleks, et kasutada oma õigusi seoses oma isikuandmetega, järgige palun linki Danfoss DSR-taotluse vormile.

 

 

Versioon 2.0, 21. detsember 2022

 

Käesolevad puutumatusnormid on koostatud ja avaldatud inglise keeles. Kui originaali ja muudesse keeltesse teostatud tõlgete vahel esineb ebakõlasid, kohaldatakse ingliskeelset versiooni.

Vaata ingliskeelset versiooni