Kasutustingimused

Enne Danfossi veebisaidi (edaspidi „sait”) kasutamist lugege käesolevad tingimused (edaspidi „tingimused”) hoolikalt läbi. Saiti kasutades nõustute tingimustega. Kui te tingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage saiti. Tingimused kätkevad teie seadusega ettenähtud õigusi ja kohustusi ning sisaldavad olulisi lahtiütlusi, õiguse valikud ja foorumitingimusi. Palun lugege hoolikalt. Tingimused kehtivad kõigil Danfoss Groupi veebisaitidel, kaasa arvatud registreeritud kasutajate saidid.

Saidi omandiline kuuluvus
Seda saiti omab ja käitab Danfoss A/S (edaspidi Danfoss), Taani õigusakte järgides asutatud ettevõte, mille peakontor asub Nordborgis.

Kasutuslitsents
Palume lahkesti saiti saiti sirvida. Danfoss annab teile loa saiti vaadata ja printida või alla laadida saidil olevat materjali isikliku, mitte ärilise kasutamise eesmärgil, eeldusel, et nõustute käesolevas lepingus koostatud märkuste ja sätestatud tingimustega ning aktsepteerite neid ilma muutmata, samuti eeldusel, et te ei riku autori-, kaubamärgi- ega muid varalisi õigusi. Sellegipoolest ei tohi te mis tahes viisil selle saidi sisu, kaasa arvatud teksti, pildid, heli- ja videomaterjal, avalikel või ärieesmärkidel ilma Danfossi kirjaliku loata kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, üles laadida, edastada ega jagada. Samuti on teil keelatud kasutada selle saidi mis tahes sisu mis tahes viisil mõnel muul internetisaidil.

Selle saidi teiepoolne kasutamine kujutab endast teie nõustumist siin esitatud märkuste ja sätestatud tingimustega ning nende aktsepteerimist ilma muudatusteta. Peale selle on saidi kasutamise tingimuseks, et te kinnitate ja tagate Danfossile, et te ei kasuta seda saiti mis tahes ebaseaduslikul, amoraalsel ega käesolevate tingimuste ja märkustega keelatud eesmärgil.

Kasutaja esitatud materjal
Mis tahes sõnumit või materjali, mille te saidile e-posti teel või muul viisil edastate, käsitletakse mittekonfidentsiaalse ja avaliku teabena. Kõike, mida te edastate või postitate, võib Danfoss mis tahes eesmärgil kasutada. Sellele saidile või sellelt saidilt on keelatud postitada või edastada ebaseaduslikku, ähvardavat, halvustavat, laimavat, obstsöönset, pornograafilist või muud materjali, mis võib olla vastuolus mis tahes seadusega.

Lingid teistele materjalidele ja teistelt materjalidelt
Danfoss võib kasutada hüperlinke kolmandate isikute saitidele. Danfossil puudub kontroll lingitud saitide üle ja Danfoss ei vastuta mingil viisil mis tahes niisuguse lingitud saidi sisu või mis tahes niisugusel lingitud saidil lingitud saidi sisu eest. Danfoss ei toeta ettevõtteid ega tooteid, millele ta võib olla kasutanud hüperlinke, ning jätab endale õiguse seda oma saidil märkida. Danfoss jätab endale ühepoolse õiguse kustutada mis tahes ajal mis tahes link või linkimisprogramm. Kui otsustate siirduda kolmanda isiku mis tahes käesoleval saidil lingitud saidile, teete seda omal vastutusel. 

Kolmandad isikud võivad kasutada hüperlinke ainult Danfossi pealehele. Mis tahes lingid alamlehtedele nõuavad Danfossi eelnevat kirjalikku luba.

Sisu
Danfoss suhtub hoolikalt käesoleva saidi loomisesse ja hooldamisse ning täpse ja ajakohase sisu, muuhulgas nt hindade ja tootekirjelduste esitamisse. Käesoleva saidi sisu muudetakse siiski sageli ilma etteteatamata. Seetõttu ei garanteeri Danfoss nimetatud sisu õigsust ja kaasaegsust.

Saidi külastajad aktsepteerivad Danfossi mis tahes garantii puudumist saidi sisu, saidil leiduva tarkvara ja selle kasutamise osas.

Intellektuaalomand
Saidil esitatud tekstid, küljendused, joonised, andmebaasid ja muud üksused, samuti sait ise on kaitstud autoriõigustega ja andmebaasi tegija õigustega. Mõned saidil kasutatud nimed, märgid ja logod on kaitstud kaubamärgid või kaubanimed.

Mitte midagi saidil sisalduvat ei tohi vaadelda kui saidil näidatud mis tahes kaubamärgi kasutamiseks litsentsi või luba andvat ilma Danfossi või sellise kolmanda isiku kirjaliku loata, kes võib saidil näidatud kaubamärke omada.

Käesoleva saidi või selle kaitstud elementide mis tahes kopeerimine, kohandamine, tõlkimine, korraldamine, muutmine või muu kasutus mis tahes kujul ja vahenditega osaliselt või tervikuna on rangelt keelatud.

Andmekaitse
Danfoss kogub ja töötleb teavet saidi kasutajate käitumise kohta statistilisel ja turunduslikus eesmärgil. Kasutaja on õigus teda puudutavate andmete turunduseesmärgil töötlemine tasuta keelata, samuti on tal õigus juurde pääseda oma isikuandmetele ja neid korrigeerida. Lisateavet Danfossi kogutavate andmete ja kasutajate andmete kaitseks võetavate meetmete kohta leiate Danfossi puutumatusnormidest. 

Vastutus
Te kasutate ja sirvite käesolevat saiti omal vastutusel. Danfoss ei garanteeri saidil kasutatud tarkvara ning pakutava teabe, võrgurakenduste või mis tahes muude teenuste vigade puudumist või nende pidevat kasutamist. Danfoss loobub sõnaselgelt igasuguse ülalnimetatud objektidega seotud garantii andmisest, sealhulgas täpsuse, seisundi, turustatavuse ja eesmärgiga sobivuse osas.

Olenemata mis tahes vastupidistest nõuetest sellel saidil, ei vastuta Danfoss saidi tõttu või sellega seoses või saidil tutvustatud mis tahes teenuste kasutamise tõttu mis tahes saamata jäänud kasumi või tulude või kaudsete, spetsiaalsete, ettenägematute, seotud või muude sarnaste kahjude eest.

LAHTIÜTLUS
KÄESOLEVAL SAIDIL ESITATUD MATERJAL JA SISU ON ANTUD OLEMASOLEVAL KUJUL ILMA MIS TAHES SELGESÕNALISE EGA KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD GARANTIITA TURUSTATAVUSE, INTELLEKTUAALOMANDI RIKKUMISTE PUUDUMISE VÕI MIS TAHES KONKREETSE EESMÄRGIGA SOBIVUSE OSAS. MINGIL JUHUL EI VASTUTA DANFOSS MIS TAHES KAHJUDE EEST (SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULUDE, ÄRIKATKESTUSE, ANDMEKAO TÕTTU TEKKINUD KAHJUD), MIS TULENEVAD MATERJALIDE KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST NEID KASUTADA, ISEGI SIIS, KUI DANFOSS ON TEAVITANUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.
Kuna mõnes õigusruumis on tekkinud ja/või ettenägematute kahjude eest vastutuse välistamine või piiramine keelatud, ei pruugi ülaltoodud piirang teie puhul kehtida. Lisaks selle ei garanteeri Danfoss linkide või muude kolmandate isikute pakutavates materjalides sisalduvate üksuste teabe täpsust ja täielikkust.

Toodete tellimused
Kuigi Danfoss teeb oma parima kõigi tellimuste täitmiseks, ei saa Danfoss garanteerida käesoleval saidil näidatud mis tahes konkreetse toote kättesaadavust. Danfoss jätab endale õiguse lõpetada käesolevalt saidil loetletud mis tahes toote müügi ilma eelnevalt teatamata.

Uuendused
Danfoss jätab endale ühepoolse õiguse uuendada ja muuta mis tahes ajal oma kasutustingimusi ja puutumatusnorme. Kõik niisugused uuendused ja muudatused on kõigi Danfossi saidi kasutajate ja sirvijate suhtes siduvad ja need esitatakse siin.

Tarkvaralitsentsid
Te ei saa endale saidil sisalduvatesse konkreetsetesse kohtadesse pääsemiseks teile pakutava tarkvara ja sellega seotud dokumentatsiooni või selle mis tahes parenduste või muudatuste omandiõigust. Te ei saa anda Danfossi antud litsentsi osas all-litsentsi, seda edasi anda ega üle kanda, ja mis tahes niisuguse all-litsentsi andmise, edasiandmise või ülekandmise katse on kehtetu. Te ei tohi niisugust tarkvara muul viisil kopeerida, jagada, muuta, pöördtransleerida ega luua selle põhjal tuletatud töid.

Õiguse valik ja foorumisätted
Sait asub serveris Taanis Nordborgis. Te nõustute, et käesolevad tingimused ja saidi teiepoolne kasutus jäävad Taani seaduse reguleerimisalasse.

Seega tunnistate ainult Taani kohtute, agentuuride ja muude vaidlusküsimusi lahendavate organisatsioonide jurisdiktsiooni kõigi vaidluste korral, mis (a) tulenevad käesolevast saidist ja/või käesolevatest tingimustest või on sellega/nendega seotud, (b) mille puhul käesolev sait ja/või käesolevad tingimused on vaidluse objekt või materiaalne fakt või (c) mille puhul käesolevale saidile ja/või käesolevatele tingimustele viidatakse kohtus, agentuuris või muus vaidlusküsimusi lahendavas organisatsiooni koostatud pabertoimikus. Danfoss on nõustunud saidi loomisel ja hooldamisel kinni pidama kõigist talle teadaolevatest õiguslikest nõuetest, kuid ei taga mingil viisil saidi materjalide asjakohasest või kasutamiseks saadaval olekut üheski konkreetses õigusruumis. Teie vastutate kehtivate seaduste järgimise eest. Käesoleva sätte või käesolevate tingimuste mis tahes sättega vastuolus oleva kasutamise eest vastutate te ise ning kui käesolevate tingimuste mis tahes osa on kehtetu või kehtivate õigusaktide raames täitmisele mittepööratav, loetakse kehtetu või täitmisele mittepööratava sätte suhtes ülimuslikuks kehtiv ja täitmisele pööratav säte, mis sobib kõige täpsemalt algse sätte eesmärgiga, ning ülejäänud tingimused kehtivad niisuguse kasutamise korral.