Vejrkompensering

 • Overblik
 • Værktøjer og apps
 • FAQ
 • Casestudier
 • Videoer

Vejret er den parameter, der har størst indflydelse på varmebehovet i en bygning. I perioder med kulde kræver bygningen mere opvarmning – og omvendt, når den omgivende luft er varmere.

Vejret skifter konstant, og det samme gør varmebelastningen til husopvarmning. Det er derfor en fornuftig metode til at opnå energibesparelser at kompensere for vejrets indflydelse. Vores elektroniske regulatorer med vejrkompensering hjælper dig til at opnå energibesparelser ved hjælp af intelligent varmestyring.

Vejrkompensering i fjernvarmesystemer

Den optimale varmeforsyning til en bygning sker, når behovet opfyldes, og der ikke produceres overskudsvarme. En intelligent elektronisk regulator til vejrkompensering i varmeanlægget kan proaktivt justere varmeforsyningen for at fastholde den på præcis det relevante punkt ved at registrere ændringer i vejrforholdene udenfor. Omvendt vil et varmeanlæg uden en vejrkompensationsanordning kun reagere på den aktuelle indetemperatur og dermed være tilbøjelig til at være forsinket, når der sker ændringer udenfor. Det har en negativ indflydelse på såvel brugerkomfort som energieffektivitet.

Hvordan virker det?

Vejrkompensationsanordningen får sit signal fra en udetemperaturføler, der er anbragt på bygningens skyggeside. Føleren registrerer den faktiske temperatur, og den elektroniske regulator justerer om nødvendigt varmeforsyningen (gennemstrømningstemperaturen), så den passer til de nye forhold. Regulatoren vil også justere varmeforsyningen til radiatorerne og sikre, at rumtemperaturen holdes konstant. Brugeren vil dermed ikke engang bemærke, at vejret er skiftet udenfor, og brugeren oplever samme temperatur og komfort til hver en tid.

10-40 % energibesparelser med elektronisk vejrkompensering

I en rapport fra COWI, en førende rådgivningsvirksomhed inden for miljøvidenskab, anslås det, at energibesparelserne med elektroniske vejrkompensationsanordninger i enfamilieshuse ligger på 10 % og i visse tilfælde helt op til 40 %. Ifølge rapporten opnår enfamilieshuse med et stort varmeforbrug særdeles hurtige investeringsafkast efter installation af elektroniske vejrkompensationsanordninger.

Herudover foreskriver lovgivningen vejrkompensering for flerfamilieshuse og kommercielle bygninger. Dette gælder også enfamilieshuse i stadigt flere lande.

Et varmesystem med elektronisk vejrkompensering kan indeholde yderligere styrefunktioner, såsom:

 • Flow- og kapacitetsbegrænsning
 • Mulig temperaturbegrænsning for den primære returløbstemperatur og/eller sekundære fremløbstemperatur
 • Mulig etablering af sikkerhedsfunktion
 • Periodisk systemsænkningsfunktion
 • Mulighed for datakommunikation til f.eks. et SCADA-system eller via en webportal
 • Registrering af energiforbrugsdata

Systemer med vejrkompensering anvendes hovedsageligt i radiator- og gulvvarmesystemer. 

Funktioner og fordele

Nem adgang til navigering i den intuitive menustruktur med hjul eller tryk-/drejeknappen på ECL-regulatoren.

Forbedrede kabelforbindelser og mere plads til kabelføring sikrer en hurtig og problemfri installation af ECL Comfort-regulatoren i systemet

En besparelse på 11-15 % på energiforbruget i bygningen og lavere CO2-udledninger

Værktøjer og apps

Software-værktøjer

FAQ

2-punktsregulering, også kaldet on/off-styring, anvendes af en elektronisk styreenhed eller en elektrisk termostat til at tænde eller slukke f.eks. en gaskedel, en oliebrænder, en varmepumpe, en cirkulationspumpe, en blæser osv.

Udetemperaturføleren er forbundet til masteren. Den mest almindelige fejl er en glemt indstilling i slavens adressemenu. Det må ikke være adresse 15. Det kan være 0, 1, 2 ... 9. Udover udetemperaturen modtager slaven også oplysninger om tid og dato fra masteren.

Kabelmodstanden mellem temperaturføleren og ECL-regulatoren har ganske enkelt mindre indflydelse på den målte temperatur.
Kobberkabeltypens maksimale længde, i forskellige dimensioner, for én grad højere aflæsning af temperaturen er:
44 m @ 0,4 mm²
55 m @ 0,5 mm²
83 m @ 0,75 mm²
110 m @ 1,0 mm²
165 m @ 1,5 mm²
275 m @ 2,5 mm²

"Pt" står for platin, der er et metal.
"1000" betyder 1000 ohm ved 0 (nul) °C.
Enheden "ohm" udtrykker den elektriske modstand. Platin har en positiv temperaturkarakteristik (PTC). Det betyder, at metallets oprindelige modstand øges i takt med, at temperaturen stiger. Modstanden stiger med 3,85 ohm pr. grad (på celsiusskalaen). Karakteristikken er meget lineær i temperaturområdet fra -60 til 200 °C. Eksempel: En målt modstand på 1077 ohm betyder en temperatur på 20 °C.

En temperaturforskel i grader på celsiusskalaen.
Eksempel: Kl. 10 var udetemperaturen 14 °C, og kl. 13 var udetemperaturen 19 °C. Udetemperaturen er således steget med 5 K.

Fra koldtvandsforsyningssiden er der et konstant flow. 3-ports ventilen skaber et delvist flow gennem varmeveksleren og et delvist flow gennem ventilens B-port.
Disse to flow er forskellige, alt afhængig af kølebehovet.

Ja, der er mulighed for at kombinere den fjernbetjente enhed, ECA 31, i en applikation med ECL 210 eller ECL 310. På ECA-favoritdisplayet viser ECA 31 den relative luftfugtighed.

ECA 32 placeres i bundparten på ECL 310. Kommunikation med ECL 310: Et 2 x 5 udvendigt stik på bagsiden af ECL 310-regulatoren forbindes til det tilhørende 2 x 5 indvendige stik på ECA 32, når ECL 310 er anbragt på dens bundpart.

Temperaturfølere, pulsindgange og analoge udgange forbindes via terminalerne 49 - 62. 4 x relæudgange via terminalerne 39 - 46.

ECA 32 anvendes kun sammen med ECL 310 og applikationer med ECA 32 relaterede funktioner.

Derudover kan ECA 32 anvendes som overvågningsmodul:
6 x temperaturfølerindgange (Pt 1000) ECL 310. På ECA-favoritdisplayet viser ECA 31 den relative luftfugtighed.

Et master/slavesystem er ECL-regulatorer i intern tilslutning ved hjælp af en ECL 485-bus.

Masteren (adresse 15) sender T.ude, tid og dato til slaverne. Masteren kan modtage T.fremløb.ref fra adresserede slaver.
Slaver med adresse 0, 1-9 er lyttere (de modtager oplysninger fra masteren om T.ude, tid og dato).
Slaver med adresse 1-9 (én adresse for hver slave) kan sende T.fremløb.ref til masteren.

Maks. 2. Denne begrænsning skyldes strømkravet fra hver ECA 30.

Et master/slavesystem med ECL Comfort 110-regulatorer i intern tilslutning ved hjælp af en ECL-bus.

Masteren har udetemperaturføleren tilsluttet. T.ude-signalet sendes til slaverne og ECA 60/61 via ECL-bussen.

Eksempel:
Det er muligt for flere ECL 110 i et flerfamilieshus at deles om én T.ude-føler.

ECL 110 kan ikke sluttes til ECL 485-busnetværket med ECL 210 eller ECL 310.

I varmekredsløbsstyringen i ECL 210/310 er parametrene 1x182 og 1x183 indstillet til 0,0.
T.rum vises stadig.

Efter 20 minutter eller en gentilslutning af strømmen er alle indstillinger låst. Alle indstillinger kan stadig ses.

En lytter er en slaveregulator med adressen 0 i et master/slavesystem. En lytter modtager T.ude, tid og dato fra masteren. En lytter kan ikke anvendes sammen med en ECA 30/31.

ECA 30/31 kan ikke kommunikere med adresse 0!

I alt 20.
Når lytteren kun har brug for at modtage T.ude-signalet, skal adressen indstilles til "0".

Når lytteren skal modtage T.ude-signalet og sende T.fremløb.ref tilbage til masteren, skal adressen indstilles til enten 1, 2... eller 9.

Nej!
ECL 110 har en bus kaldet ECL bus.
ECL 210 og ECL 310 har en anden bus kaldet ECL 485 bus. Disse busser er helt forskellige.

Når der uploades en applikation i ECL 210/310-regulatoren, vil kommunikationen mellem ECA 30 og ECL være langsom.
Når applikationen er blevet uploaded i ECL-regulatoren, vil ECA 30 blive opdateret og få en meget hurtigere reaktion.

Procedure for opsætning af ECL Comfort-regulatorer (B-type) med én ECA 30.

Eksempel:
3 regulatorer, ECL 210 B (uden display og drejeknap)
Én master: Applikation A266
To slaver: Applikation A260, adressenr. 1 og 2.
Én ECA 30.

Krav:
- Masteren skal sende T.ude til slaverne
- ECA 30 skal anvendes til at indstille alle 3 x ECL 210 B-regulatorer
- ECA 30 skal benyttes til overvågning

Det antages, at alle tilslutninger til følerne, ECL 485-bussen, aktuatorer og pumper er udført.
Udetemperaturføleren skal være sluttet til masterregulatorens bundpart.

Procedure
1. Placer ikke ECL-regulatorer i nogen bundpart.
2. Slut ECA 30 til ECL 485-bussen (kabeltype: 2 x parsnoet)

Sørg for, at ECL 485-bussens forbindelser deler den fælles terminal (30) og +12 V (31) for alle bundparter med ECL 485'erens A- og B-forbindelser.

3. Indsæt ECL-regulatoren i dens bundpart, der skal adresseres med det laveste slavenummer, f.eks. "1".

4. Tænd for enhederne. ECL og ECA 30 antages at være nye fra fabrikken.

4.a. Hvis regulatoren ikke er ny fra fabrikken, skal du gøre følgende:
I ECA 30:
> ECA menu, > ECA fabrik > Reset ECL adr. > Reset ECL adr. > "Yes".
Efter 10 sek. vender ECA tilbage til "ECA fabrik"-menuen. ECL-adressen er nu indstillet til 15. (Der henvises til afsnittet "Nulstil ECL-adresse" i slutningen af dette dokument).

4.a. Hvis ECA 30 ikke er ny fra fabrikken, skal du gøre følgende:
> ECA menu, > ECA fabrik > ECA standard, > Gendan fabrik, > (Vælg fabrik), > "Yes".
Dette sikrer, at ECA har adresse A og er tilsluttet adresse 15, som er nødvendig for at installere en applikation i ECL-regulatoren.

5. Indsæt appl.-nøglen A260 i ECL-regulatoren (slaven)

6. Vælg sprog

(reaktionstiden under trin 5-11 virker langsom. Det skyldes, at ECL-regulatoren og ECA 30 ikke er fuldkommen synkroniserede).

7. Vælg applikation (ikke muligt for A260, da der kun findes én undertype).

8. Angiv klokkeslæt og dato

9. Vælg "Næste"

10. Displayet viser kort "applikation A260.1 installeret"
- applikationen er uploadet.
- displayet i ECA 30 oplyses ikke i 10 sek.

11. Displayet viser en applikationsrelateret menu.

12. Efter 10-30 sekunder vises menuen "kopianvendelse" (ECA 30 skal kende ECL-applikationen)

- Vælg "Ja"
("kopi"-proceduren varer nogle minutter)

13. (Giver slaven et adressenummer)
a. Vælg en ECL-menu
b. Vælg menu
c. Vælg "Fælles regulatorindstillinger"
d. Vælg "System"
e. Vælg "Kommunikation"
f. Vælg "ECL 485-adr."
g. Vælg "ECL 485-adr."
- ID = 2048, den fabriksindstillede værdi er "15"
h. Skift adressen til det planlagte adressenummer for denne slave
i. Efter 5 sek. ændres det valgte adressenummer til "0"
j. Efter yderligere 5 sek. vender displayet tilbage til "ECA menu"
- der vises desuden et regulator-ikon med et kors.
Det betyder, at der ingen kommunikation er mellem ECL-regulatoren og ECA 30. Der er ikke en master på ECL 485-bussen.

14. (Næste ECL-opsætning)
Indsæt ECL-regulatoren i dens bundpart, Regulatoren skal adresseres med det næste slavenummer, for eksempel "2"

15. (Indstilling af ECA til at kommunikere på adresse 15)
a. Vælg ECA-menuen
b. Vælg "ECA-system"
c. Vælg "ECA-kommunikation"
d. Vælg "Tilslutnings-adr."
e. Skift til "15"
Animationen "Indsæt nøgle" fra ECL-regulatoren vises nu på ECA 30.

16. (applikationsupload)
Følg punkterne 6-13
Hvis slave 1 og 2 har samme applikation (samme version og sprog), er det ikke nødvendigt at kopiere applikationen igen (punkt 11).

17. (Næste ECL-opsætning)
Indsæt ECL-regulatoren, der skal være masteren, i dens bundpart (adressenummer 15).

18. Følg punkterne 15.a - 15.e

19. Følg punkterne 6-12.

20. Masterregulatoren har adresse 15 som fabriksindstilling, så den behøver ikke at blive adresseret.

21. Hele kommunikationsopsætningen er fuldført.

22. (for at kommunikere med slavernes master)
a. Vælg ECA-menuen
b. Vælg "ECA-system"
c. Vælg "ECA-kommunikation"
d. Vælg "Tilslut adr. til "15" (= Master), "1" (= Slave nr. 1), "2" (= Slave nr. 2)

Bemærkninger:
Det er kun muligt at kommunikere med slaverne, når der er en master (adr. 15) til stede i systemet.
Med nyere versioner af ECA 30 / 31 er det muligt at vælge slavenummer direkte fra displayet.

Nulstil ECL-adresse:
"Nulstil ECL-adresse" er en særlig nødfunktion, der kan nulstille ECL 485-adressen på samtlige regulatorer tilsluttet ECL 485-netværket til "15" (masteradressen). Denne funktion er blevet implementeret, da det er muligt at ændre masteradressen til noget andet, hvilket vil efterlade netværket uden en master, og ECL 485-bussen vil således ikke længere fungere. Dette er kritisk, hvis masterregulatoren er en blind regulator, som har brug for at kommunikere med en ECA 30/31 for at kunne betjenes.
For at sikre, at funktionen ikke anvendes, medmindre det er nødvendigt, er den designet således, at menuen “Nulstil ECL-adresse” kun kan aktiveres, hvis:

* Tilstanden "død tilslutning" aktiveres (kun én bar i navigationsbjælken i nederste højre hjørne af displayet på ECA 30 / 31)

* Der ikke er modtaget et sendesignal for mastersynkronisering i mindst 25 sekunder

Når nulstillingsmenuen er blevet aktiveret, vil ECA 30 / 31 udsende pseudosignaler for masteren i 10 sekunder for at bringe regulatorerne ud af initialiseringsfasen. ECA 30 / 31 vil derefter begynde at udsende kommandoer om adresseskift til ECL 485-adresserne 1-14 (eftersom det i nogle tidligere ECL-versioner var muligt at indstille adressen til 10-14). Dette varer cirka 15 sekunder. Eftersom alle ECL-regulatorer på ECL 485-netværket vil få deres ECL 485-adresse ændret til 15, anbefales det, at alle andre regulatorer, undtagen den aktuelle masterregulator, er slukket (eller fjernet fra sin bundpart), før denne funktion aktiveres. Hele processen varer cirka 25 sekunder. Hvis flere regulatorer ender med at få adresse 15, er der risiko for, at de kommer i konflikt med hinanden. Det er derfor nødvendigt manuelt at kontrollere og nulstille ECL 485-adresserne for slaveregulatorerne efter anvendelse af denne funktion.

Nej!
ECA 30 / 31 er udviklet til anvendelse sammen med ECL 210 / 310-serien.

A368 appl.-nøglen blev oprindeligt fremstillet med A368.1, A368.2, A368.3 og A368.4.

Fra januar 2014 omfatter A368 appl.-nøglen to ekstra undertyper, A368.5 og A368.6.

Primære elementer i A368.5:
F1 er en flowmåler, der måler genopfyldningsvandmængden. Impulserne fra flowmåleren anvendes til ECA 32-modulets pulsinput.

S11 er temperaturovervågning af opvarmning, sekundært tilbageløb.

S13 er temperaturovervågning af cirkulationen af varmt brugsvand, returløb.

Primære elementer i A368.6:

S2 er temperaturovervågning af opvarmning, sekundært tilbageløb.

S8 er temperaturovervågning af cirkulationen af varmt brugsvand, returløb.

En cirkulationspumpe for varmt brugsvand (P1).

A247 blev oprindeligt fremstillet med A247.1, A247.2, A347.1 og A347.2.
Fra januar 2014 omfatter A247 appl.-nøglen en ekstra undertype, A247.3.

De primære forskelle, sammenlignet med A247.1:
Ingen alarm
S7 er en føler til varmtvandsladning.
S4 er en temperaturføler til varmt brugsvand.
P2 er en primærkreds-cirkulationspumpe til varmt brugsvand
P4 er en pumpe til varmt brugsvandsopladning.

Desværre har vi oplevet, at den højre klemrækkes position har skiftet retning til op/ned på nogle ECL 210-bundparter. Det betyder, at temperaturfølerne er ikke ses korrekt fra ECL 210.
Den korrekte position er med to klemmers mellemrum over og under klemrækken.

Casestudier

 • One unified control for all HVAC systems
  Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg

  ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.

 • Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310
  Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310

  Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.

 • Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen
  Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen

  Med et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.

Videoer