Krydstogtskibe

Rumkomfort på krydstogtskibe

For at opnå den bedst mulige kahytkomfort for passagererne er alle krydstogtskibe udstyret med et tilpasset varme- og/eller kølesystem.

Terminalenheder

På krydstogtskibe benyttes for det meste ventilationskonvektorenheder. De leverer varme og/eller køling til kahytterne via et 2-, 3- eller 4-rørssystem. I forhold til styring af rumtemperaturen opnås de mest nøjagtige resultater, både med hel og delvis belastning, ved hjælp af trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV). De sættes bare til det ønskede flow ved fuld belastning og fungerer som automatiske flowbegrænsere.

Når en matchende aktuator monteres på ventilen, muliggør en kahyttemperaturregulator eller et Ship Management System nøjagtig temperaturregulering under delvis belastning. Der vil ikke opstå overflow, hvilket betyder, at energieffektiviteten af varme- eller kølekilden øges.

Hvis der er valgt separate kahyttemperaturregulatorer, bør de ideelt set ikke kun regulere aktuatoren, men bør også inkludere manuel regulering af ventilatorhastigheden i ventilationskonvektorenheden.

Gulvvarme

Tilbyder et højt komfortniveau ved at opvarme rum fra gulvet og opefter. Varmen spredes jævnt, og fordi varmekilden er placeret i gulvet, optager den ikke værdifuld plads i rummet. Gulvvarme kan bruges til at opvarme kahytterne, men anvendes for det meste til opvarmning af badeværelsesgulve, hvor kravene til komfort er højest.

Vandbalance og styring

Afbalancering af HVAC-systemer til varme og køling er vigtigt af mange forskellige årsager. Det er et krav, at der opnås passende passagerkomfort, og at systemet kører så effektivt som muligt. Hvis vandbalancen ikke er korrekt indreguleret, kan man forvente passagerklager, ekstra omkostninger og kortere levetidsværdi på systemet. Danfoss tilbyder en løsning til indregulering af varme- og/eller køle- og varmtvandssystemer i passagerkahytter på krydstogtskibe:

  • Trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV) kombinerer indregulering og temperaturreguleringsfunktionaliteter i ét produkt. De indstilles helt enkelt til designflowet og anvendes i varme- og/eller kølesystemer med variable flowbetingelser. På de fleste krydstogtskibe kombineres de med ventilationskonvektorenheder, der er monteret i loftet i passagerkahytterne.
  • Aktuatorer til PIBCV regulerer mængden af vand, der strømmer gennem PIBCV-ventilerne. De kan være tilsluttet et Ship Management System eller separate rumtermostater til regulering af kahyttens rumtemperatur. 
  • Termiske indreguleringsventiler sørger for en korrekt balance ved hjælp af den temperatur, der kommer ind i cirkulationsrørene på stigrør til systemer til varmt brugsvand i hele skibet. Det resulterer i et meget effektivt system og reducerer risikoen for, at temperaturerne bliver for lave, hvilket kan medføre vækst af legionellabakterier. Som ekstraforanstaltning og målinger af varmtvandsystemets temperaturer kan indreguleringsventilerne udstyres med termoaktuatorer og et elektronisk desinficerings- og temperaturovervågningssystem.

Integrerede systemer

Integrerede systemer handler om konstant at levere en opdateret status for et skibs tekniske systemdata. Disse data kan derefter bruges til analyser og eventuelle forbedringer af systemet for at levere højere komfort eller for at få systemet til at køre mere effektivt. Fordi der er adgang til de integrerede systemer via internettet, leverer de også betydelige besparelser både tids- og budgetmæssigt.

I øjeblikket tilbyder vi integrerede systemer til krydstogtskibe inden for følgende områder:

Intelligente koncepter til passagerkahytter

Den innovative aktuator NovoCon® er specielt udviklet til integration af hydraulisk indregulering og styring i HVAC med BACnet eller Modbus, der kører SMS (Ship Management Systems). Den kan erstatte SMS-komponenter og forsyner via daisy chain-buskommunikation SMS med opdaterede systemdata. Når først der er etableret ekstern dataadgang til SMS, muliggør det fjernbetjent idriftsætning (fra skibet eller landbaseret) af systemet.

Med de digitale aktuatorer monteret på de trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV), kan alle kahytter reguleres via et Ship Management System. Det indebærer også, at man opnår fordelene ved fjernadgang og integration med andre SMS-styrede systemer, som for eksempel nøgleløs kahytadgang, betjening af solskærme og styring af lyset. Ved at kombinere disse tekniske systemer via et Ship Management System kan der etableres "intelligent kahytstyring". Derfra er der kun et enkelt, nemt skridt til at opnå særdeles effektiv flådeadministration, med mulighed for at se nærmere på hvert enkelt skibs klimasystem, uanset hvor i verden, man befinder sig.

Fjernovervågning af temperaturen på varmt brugsvand

Passagerer og besætning bruger en masse varmt vand i løbet af en tur. Derfor er skibet udstyret med et system til varmt brugsvand. Det varme vand distribueres til de mange vandaftapningspunkter. På grund af krydstogtskibenes enorme størrelse, kræver det et system med adskillige stigrør til cirkulering af det varme vand.

Vores termiske indreguleringsventiler sikrer korrekt hydraulisk indregulering, så man undgår lange ventetider. Da de regulerer vandtemperaturen, undgår man også, at for varmt vand forårsager kalkdannelse, korrosion og energi-ineffektivitet. Normalt indstilles ventilerne til en temperatur, der forhindrer legionellavækst.

De termiske indreguleringsventiler kan udstyres med elektroniske desinficeringsmoduler, der muliggør periodisk gennemskylning af systemet for at dræbe legionellabakterierne. Vores temperaturregistreringssystem overvåger alle temperaturerne og igangsætter den elektroniske desinficeringscyklus. Systemet gemmer også temperaturdata med henblik på logføring. Registreringssystemet kan nemt opkobles til et Ship Management System (SMS), og det udsender en alarm, hvis der registreres for lave eller for høje temperaturer. Afhængigt af SMS-systemet kan data om vandtemperaturer vises og tilgås via fjernadgang over internettet.