Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de Danfoss website (de "Site") gebruikt. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Gebruik de Site niet als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden. De Voorwaarden geven informatie over uw rechten en verplichtingen en bevatten belangrijke disclaimers en bepalingen over rechtskeuze en rechtsgebied. Lees deze informatie zorgvuldig door. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van de Danfoss Groep, met inbegrip van sites voor geregistreerde gebruikers.

Eigenaarsrechten van de Site
De Site is eigendom van en wordt beheerd door Danfoss A/S (hierna aangeduid als Danfoss), een vennootschap naar Deens recht, statutair gevestigd in Nordborg.

Gebruiksrecht
Het staat u vrij de Site te bekijken. Danfoss verleent u toestemming om deze Site te bekijken en op deze Site weergegeven materialen af te drukken of te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud akkoord gaat met de kennisgevingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd, en deze accepteert, en dat u geen inbreuk zult maken op auteursrechten, merken en andere eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze Site, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video, echter op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, verzenden of verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Danfoss. Het is ook niet toegestaan om enige inhoud van de Site op enige wijze in een frame of op een andere website te plaatsen.

Uw gebruik van de Site houdt in dat u de kennisgevingen en voorwaarden die hierin zijn vastgelegd, zonder enig voorbehoud accepteert en ermee akkoord gaat. Door gebruik te maken van deze Site verklaart en garandeert u dat u deze Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onrechtmatig is, in strijd met de goede zeden is of niet is toegestaan op grond van deze voorwaarden en kennisgevingen.

Gebruikersbijdragen
Alle mededelingen of materialen die u per e-mail of op andere wijze naar de Site verzendt, worden gezien en behandeld als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrecht rust. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door Danfoss worden gebruikt voor elk gewenst doel. Het is u niet toegestaan om materiaal van of naar de Site te plaatsen of te verzenden dat onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch van aard is, of inbreuk maakt op enige rechtsregel.

Links naar en van andere materialen
Danfoss kan hyperlinks naar websites van derden aanbieden. De sites waarnaar wordt verwezen, worden niet door Danfoss beheerd, en Danfoss kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van een dergelijke site of voor de inhoud van enige site die aan een dergelijke site is gekoppeld. Danfoss doet geen aanbevelingen over bedrijven of producten waarnaar wordt gelinkt en Danfoss behoudt zich het recht voor om dit op zijn Site kenbaar te maken. Danfoss behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment enige link of enig linkend programma ongedaan te maken. Als u besluit om een aan deze Site gekoppelde site van derden te bezoeken, dan doet u dit op eigen risico.

Derden mogen slechts hyperlinks naar de Danfoss homepagina aanbieden. Voor links naar onderliggende sites is voorafgaande schriftelijke toestemming van Danfoss nodig.

Inhoud
Danfoss besteedt veel zorg aan het creëren en onderhouden van deze Site en aan het verstrekken van correcte en actuele inhoud zoals, maar niet beperkt tot, prijsopgaven en productbeschrijvingen. De inhoud van deze Site is echter onderhevig aan regelmatige aanpassingen zonder aankondiging vooraf. Daarom kan Danfoss de correctheid en actualiteit van deze inhoud niet garanderen.

Bezoekers van de Site accepteren dat Danfoss op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de Site, de software op de Site of enig gebruik hiervan.

Intellectueel eigendom
De teksten, lay-outs, tekeningen, databases en andere onderdelen op deze Site, evenals de Site zelf, zijn beschermd op basis van het auteursrecht en de rechten van de producent van de database. Bepaalde namen, merken en logo's op deze Site zijn beschermde merken of handelsnamen.

Niets op deze Site kan worden uitgelegd als een vergunning of het recht om enig handelsmerk dat op deze Site wordt weergegeven, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Danfoss of van derden die eigenaar zijn van de merken die op de Site worden weergegeven.

Niets op deze Site of de hierin opgenomen beschermde elementen mag op enige wijze gedeeltelijk of in zijn geheel worden gekopieerd, bewerkt, vertaald, geordend, gemodificeerd of gebruikt.

Bescherming van persoonsgegevens
Danfoss verzamelt en verwerkt gegevens over het gedrag van de gebruikers van deze Site voor statische en marketingdoeleinden. De gebruiker heeft het recht om, kosteloos, bezwaar aan te tekenen tegen het voor marketingdoeleinden verwerken van gegevens die op hem betrekking hebben, en heeft het recht om persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren. Voor meer informatie over de gegevens die Danfoss verzamelt en de maatregelen die Danfoss neemt om de privacy van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, verwijzen we u naar het Danfoss Privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Uw bezoek aan en gebruik van deze Site is voor eigen risico. Danfoss kan niet garanderen dat de voor deze Site gebruikte software en de informatie, de online applicaties of enige andere diensten die via deze Site worden aangeboden, vrij zijn van fouten of dat het gebruik ervan ononderbroken zal zijn. Danfoss wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van het bovenstaande uitdrukkelijk af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid ten aanzien van nauwkeurigheid, conditie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Ongeacht eventuele hiermee strijdige uitingen op deze Site, kan Danfoss in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige winstderving, verlies van inkomsten of enige schade, hetzij indirecte, speciale, bijkomende of gevolgschade, of soortgelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Site of uit het gebruik van enige diensten die via deze Site worden aangeboden.

DISCLAIMER
HET MATERIAAL EN DE INHOUD DIE OP DEZE SITE WORDEN WEERGEGEVEN, WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN ("AS IS"), ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID OP INTELLECTUEEL EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ONDER GEEN ENKEL BEDING KAN DANFOSS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN GEGEVENS) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE MATERIALEN, ZELFS ALS DANFOSS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of bijkomende schade verbieden, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Verder kan Danfoss geen garanties geven ten aanzien van de correctheid of volledigheid van de informatie van links of andere elementen die in deze materialen zijn opgenomen en afkomstig zijn van derden.

Productorders
Hoewel Danfoss zijn uiterste best zal doen om alle orders uit te voeren, kan Danfoss geen garanties geven over de beschikbaarheid van elk specifiek product dat op deze Site wordt weergegeven. Danfoss behoudt zich het recht voor om de verkoop van enig product dat op deze Site wordt vermeld, op elk moment en zonder aankondiging te staken.

Updates
Danfoss behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op enig moment zijn Voorwaarden en Privacybeleid bij te werken, aan te passen of te wijzigen. Dergelijke updates, aanpassingen en wijzigingen zijn bindend voor alle gebruikers en bezoekers van de Danfoss Site en zullen hier worden gepubliceerd.

Softwarelicenties
U kunt geen rechten doen gelden op de bedrijfseigen software en gerelateerde documentatie, of enige verbeteringen of aanpassingen hieraan, die u ter beschikking zijn gesteld om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Site. U mag licenties die u door Danfoss zijn verleend, niet aan derden sublicentiëren, cederen of anderszins overdragen. Elke poging tot sublicentie of andere overdracht wordt als nietig beschouwd. U mag dergelijke software ook niet op enige andere wijze kopiëren, verspreiden, aanpassen, reverse-engineeren of op basis hiervan afgeleide werken maken.

Rechtskeuze en rechtsgebied
Deze Site bevindt zich op een server in Nordborg, Denemarken. U gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden en uw gebruik van deze Site onderworpen zijn aan de Deense wetgeving.

U stemt hierbij in met de uitdrukkelijke bevoegdheid en locatie van de rechtbanken, tribunalen, instanties en andere geschilleninstanties in Denemarken bij alle geschillen (a) die voortvloeien uit, verband houden met, of betrekking hebben op deze Site en/of deze Voorwaarden, (b) waarbij deze Site en/of deze Voorwaarden een geschilpunt vormen of een concrete rol spelen, of (c) waarbij naar deze Site en/of deze Voorwaarden wordt verwezen in een document dat is gedeponeerd bij een rechtbank, tribunaal, instelling of andere geschilleninstantie. Danfoss heeft de nodige inspanningen geleverd om bij het creëren en onderhouden van deze Site te voldoen aan alle wettelijke vereisten, voor zover bekend, maar geeft geen enkele garantie dat materialen op deze Site geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn in een bepaald rechtsgebied. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan het toepasselijke recht. Elk gebruik dat strijdig is met deze bepaling of enige bepaling in deze Voorwaarden, is voor uw eigen risico, en als enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is onder het toepasselijke recht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert, en blijft de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.