Danfoss OZC

Danfoss OZC

Program Danfoss OZC 6.1 basic służy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i wstępnego doboru grzejników oraz do określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków.

Obliczenia w programie Danfoss OZC 6.1 basic przeprowadzane są zgodnie z następującymi przepisami:

PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania".
PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".
PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3".
PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia",
PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego" (obliczenia są wykonywane w oparciu o nowe dane klimatyczne podane przez Ministerstwo Infrastruktury).
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).
PN-EN ISO 13788 "Cieplno- wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody Obliczania."

Program umożliwia:

 • Obliczenie współczynników przenikania ciepła U dla ścian, podłóg, dachów i stropodachów jednorodnych i niejednorodnych. Tworzenie wykresów rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przegrodach.
 • Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń według starej i nowej normy.
  Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego mieszkań, stref i całego budynku.
 • Na życzenie projektanta dobór wstępny wielkości grzejników w pomieszczeniach.
 • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania mieszkań, stref i całego budynku.
 • Automatyczne przeliczanie strat ciepła pomieszczeń i całego budynku w przypadku zmiany konstrukcji (izolacyjności) przegród budowlanych.
 • Obliczanie budynków wyposażonych w różne systemy wentylacji (łącznie z układami z rekuperacją i recyrkulacją powietrza).
 • Uwzględnianie rekuperacji i recyrkulacji przy określaniu sezonowego zużycia energii.
 • Obliczenia wskaźników sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną: EV [kWh / (m3ˇrok)], EA [kWh / (m2ˇrok)] EV [GJ / (m3ˇrok)], EA [GJ / (m2ˇrok)].

Program z jednej strony pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej strony uwalnia projektantów od konieczności dogłębnego studiowania przepisów. Zastosowane w programie rozwiązania (system dziedziczenia danych) sprawiają, że mimo skomplikowanych metod obliczeniowych oraz ogromnej liczby informacji niezbędnych do wprowadzenia w celu wykonania obliczeń, czas niezbędny na przygotowanie projektu nie jest zbyt długi. Ponadto program wyposażony jest również w rozbudowany system diagnostyki błędów oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Wyniki obliczeń przedstawiane są w formie tabelarycznej oraz graficznej. Zawartość tabel może być sortowana według wybranego klucza oraz formatowana, co ułatwia analizę wyników. Wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła U i projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń prezentowane są w dwóch formach. Pierwsza z nich to forma skrócona zawierająca zestawienia otrzymanych wyników. Druga zawiera szczegółowe informacje dotyczące obliczeń, przedstawione w postaci tradycyjnych formularzy używanych przy ręcznych obliczaniach. Pozwala to w pełni udokumentować przeprowadzone przez program obliczenia.

Wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń, z uwzględnieniem rozdziału strat ciepła do sąsiednich pomieszczeń, mogą być przenoszone bezpośrednio do programu Danfoss C.O., który służy do wspomagania projektowania instalacji centralnego ogrzewania. 

Wszystkie tabele z wynikami obliczeń mogą być przeglądane na ekranie, drukowane na drukarce oraz przenoszone do innych programów (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.). Przed wydrukiem użytkownik ma możliwość wybrania wielkości i formatu strony, wielkości stosowanej czcionki, zakresu drukowanych stron, jak również podejrzenia wydruku.

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w środowisku MS Windows (XP, Vista, 7) 32bit i 64 bit. Minimalne wymagana sprzętowe to: 

 • Procesor 1200 MHz,
 • 1 GB RAM, 
 • Kolorowy monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, 
 • 200 MB wolnej pamięci na twardym dysku,
 • karta graficzna zgodna z OpenGL 2.0 i wyższymi czyli: 
  wszystkie nowe karty graficzne na rynku powinny spełniać minimalne wymagania sprzętowe; karty graficzne zintegrowane z płytą główną: minimum GMA 500;