Narzędzie do przezbrajania układów na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP

  • Przegląd
  • Wsparcie
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Narzędzie do przezbrajania układów na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP

Narzędzie Low-GWP pozwala określić możliwe różnice w efektywności energetycznej układu chłodniczego po wymianie obecnie używanego czynnika chłodniczego na zamiennik o niższym współczynniku GWP.

Narzędzie do przezbrajania układów na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP

Narzędzie Low-GWP

W przypadku wymiany czynnika chłodniczego w układzie zalecamy korzystanie z narzędzia Low-GWP. Dbaj o środowisko naturalne obliczając współczynnik GWP zastępczego czynnika chłodniczego.

Narzędzie Danfoss Low-GWP na urządzenia mobilne

Wypróbuj wersję mobilną

Natychmiastowy dostęp do narzędzia Low-GWP również na urządzeniach mobilnych z systemem iOS.

Wsparcie

Warunki użytkowania narzędzia Low-GWP

Obliczenia wykonywane przy użyciu narzędzia Low-GWP Tool należy traktować wyłącznie jako przybliżone wartości zmienionej wydajności układu chłodniczego. Użycie zastępczych czynników chłodniczych w układach o zmiennej temperaturze parowania jest zwykle niezalecane. 

W przypadku przezbrajania układu bądź zastępowania czynników chłodniczych zamiennikami typu drop-in należy zawsze sprawdzić, a większości przypadków dostosować, nastawę przegrzania.

  1. Zalecenie to wynika z konieczności utrzymania stabilności pracy termostatycznego zaworu rozprężnego z nowym czynnikiem chłodniczym.
  2. Regulacja przegrzania stanowi warunek zapobiegania zalewaniu sprężarki
  3. Uśmiechy wskazują termostatyczne zawory rozprężne odpowiednie dla różnych zakresów temperatur parowania i nie stanowią odniesienia dla możliwych różnic w obrębie wydajności
  4. Wydajność termostatycznego zaworu rozprężnego z nowym czynnikiem chłodniczym wzrasta lub doznaje spadku w stosunku do wydajności z poprzednim płynem roboczym.
  5. Można wpływać na zmianę wydajności przez wymianę dyszy w przypadkach, gdy różnica wydajności okazuje się bardzo duża

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Narzędzie Low-GWP Tool („Aplikacja”) jest dostarczane w stanie „tak jak jest” i w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczone, określonych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

©2017 Danfoss A/S

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.