Bezawaryjna praca rewersyjna przepustnic

Stosowanie elektrycznych napędów przepustnic związane jest z koniecznością utrzymywania stałej wartości przepływu lub zdalnego ich zamykania. W tego typu aplikacjach często spotykamy się z problemem zbyt szybkiego wypalania się styczników elektromechanicznych.

Jest to spowodowane za­wieszeniem się blokady mechanicznej ze względu na dużą czę­stotliwość załączeń, wynikającą z wymogów procesu technolo­gicznego. Tego typu uszkodzenie może być przyczyną bardzo poważnych awarii, jest więc przedmiotem trosk pracowników służb utrzymania ruchu, zwłaszcza w energetyce przemysłowej oraz przemyśle ciężkim

Rozwiązanie:

Wybór został dokonany na podstawie szeregu zalet, którymi charakteryzują się styczniki RCI. Przede wszystkim brak elementów ruchomych w przeciwieństwie do tradycyjnej blokady mechanicznej. Podanie uniwersalnego napięcia sterującego (24-230 V ac/ dc) powoduje załączenie silnika, natomiast przełączenie na­pięcia sterującego na kolejne zaciski, skutkuje zmianą kierun­ku obrotów. Niebagatelnym parametrem w odniesieniu do częstych przełączeń jest ogromna żywotność styczników RCI sięgająca nawet 50 000 000 operacji, przy nielimitowanej czę­stości załączeń na godzinę.

Aby temu sprostać, prądy robocze zo­stały odpowiednio ograniczone, do 10A w kategorii AC-3 i 8A w AC-4. Załą­czanie realizowane jest przy przejściu przez zero napięcia, co zapewnia nie­ograniczone możliwości sterowania silnikami o mocy do 4 kW. Ponadto załączanie w zerze korzystnie wpływa na obniżenie poziomu emisji zakłó­ceń elektromagnetycznych. Jest on na tyle niski, że spełnia wymagania norm EN 50082-1 i EN 50082-2. Stosowanie tych urządzeń w miejscach, gdzie nie sprawdziły się styczniki elektromecha­niczne jest łatwe ze względu na nie­wielkie gabaryty urządzenia. Szerokość zabudowy to tylko 45 mm co odpowia­da wymiarowi tylko jednego typowego stycznika. Dodatkowym ułatwieniem jest sygnalizacja stanu pracy za po­mocą diód LED, możliwość montażu na szynie DIN 35 mm oraz fabrycznie zabudowany radiator zapewniający po­trzebną wymianę ciepła.

W tym konkretnym zastosowaniu, z racji braku miejsca użytkownik zdecydował się na zmniejszenie powierzchni radia­tora oraz poprzez aluminiowy płaskow­nik - przymocowanie urządzenia do obudowy wewnątrz siłownika. Istotnym jest jeszcze fakt, iż obciążenie styczni­ka rewersyjnego w tym obwodzie jest ok. 10–krotnie mniejsze od obciążenia znamionowego.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.