Danfoss’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (”Produkter”) fra Danfoss A/S eller dettes danske Koncernselskaber (hver for sig betegnet ”Danfoss”) til enhver kunde (”Køber”). Ved Koncernselskaber forstås selskaber, der direkte eller indirekte kontrolleres af Danfoss A/S gennem aktiebesiddelse eller stemmerettigheder. Ethvert salg af Produkter er udtrykkeligt betinget af Købers accept af Leveringsbetingelserne. Leveringsbetingelserne udgør den fulde aftale mellem partnerne og skal være bindende for både Danfoss og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt mellem parterne. Købers accept af at Produkter afsendes eller leveres, eller Købers modtagelse af Produkter, skal anses som accept af Leveringsbetingelserne.

Download sales conditions

1. Ordrebekræftelse / Accept af tilbud
En ordre anses for Købers tilbud om at købe Produkter i henhold til Leveringsbetingelserne. Danfoss skal ikke anses for at have accepteret en ordre før Køber har modtaget Danfoss’ skriftlige, herunder elektroniske, accept af ordren. Danfoss skal ikke anses for at have indgået en bindende aftale, medmindre Danfoss inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, overensstemmende accept fra Køber på et af Danfoss afgivet tilbud.

2. Levering og risikoens overgang
Medmindre andet er aftalt leveres Produkterne Ex Works Danfoss Rødekro eller ethvert andet af Danfoss meddelt sted i Danmark. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan Danfoss afsende Produkterne til Køber på en af Danfoss valgt transportform. Alle Danfoss’ omkostninger som følge heraf betales af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ex Works eller andre aftalte leveringsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse.

3. Forsinkelse
Hvis et bestemt leveringstidspunkt er aftalt, og Danfoss ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning, med de ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger der følger af disse Leveringsbetingelser, for dokumenteret direkte tab. Under ingen omstændigheder kan erstatningen overstige et beløb svarende til købsprisen for de forsinkede Produkter. Ethvert krav skal gøres gældende senest en måned fra det aftalte leveringstidspunkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Danfoss som følge af forsinkelse.

4. Priser
Priser for Produkter er eksklusive moms og andre skatter eller afgifter.
Danfoss forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, materialeprisstigninger, prisforhøjelser fra underleverandører, ændringer i toldafgifter, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold som Danfoss kun har begrænset eller ingen kontrol over.
Danfoss er endvidere berettiget til betaling for tillægsgebyrer og udgifter, såsom, men ikke begrænset til, små ordrer, fragt og håndtering, ekspresforsendelse, returnering og annullering, forudsat Danfoss har informeret Køber om sådanne tillægsgebyrer og udgifter, f.eks. i Danfoss’ ordrebekræftelse, i prislister, eller på anden måde.

5. Emballage
Engangsemballage er inkluderet i aftalte Produktpriser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i Produktprisen, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand og i overensstemmelse med Danfoss’ anvisninger.

6. Betalingsvilkår
Medmindre andet er aftalt skal betaling ske senest 30 dage fra fakturadato. Danfoss kan vælge at yde Køber kredit på baggrund af kreditvurderinger af Køber. Danfoss er berettiget til, efter Danfoss’ skøn, at undlade at levere Produkterne indtil Køber har opfyldt Danfoss’ betalingskrav, såsom forudbetaling eller betaling af ethvert udstående beløb til Danfoss. Alle betalinger skal ske via elektronisk bankoverførsel eller direkte betaling - uden fradrag af eventuelle transaktions- eller hævegebyrer - til den i fakturaen anviste bankkonto. Fra forfaldstid debiteres morarente på det mindste af: i) 2 % per måned eller ii) den højest tilladte rente under gældende lov.

7. Koncernmodregning
Ethvert Danfoss Koncernselskab er berettiget til at modregne egne krav mod Køber i Købers eventuelle krav mod ethvert Danfoss Koncernselskab.

8. Produktinformation
Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af Produkter, deres applikation eller brug, Købers produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Danfoss.

Køber har det fulde ansvar for Købers produkter og applikationer som inkorporerer eller bruger Danfoss Produkter. Ethvert Produkt leveret som prøve, prototype eller med lignende typeidentifikation (uanset om Køber er afkrævet betaling herfor) må kun anvendes til evalueringsformål, må ikke videresælges og må ikke anvendes i Køberprodukter beregnet for videresalg.

9. Beskyttet og fortrolig information
Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Danfoss til Køber (”Fortrolig Information”), skal forblive Danfoss’ ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig Information må således ikke uden Danfoss’ skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig Information skal leveres tilbage ved påkrav.

10. Ændringer
Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.

11. Vederlagsfri reparation eller ombytning
Danfoss forpligter sig til efter eget valg at reparere, omlevere eller kreditere Produkter, som viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden 12 måneder fra Produktets levering, dog maksimalt 18 måneder fra den på Produktet anførte datokode, eller hvis ingen datokode er anført, fra produktionsdatoen (”Ansvarsperioden”).
Ved mangelindsigelser indenfor Ansvarsperioden skal Køber informere Danfoss skriftligt i overensstemmelse med Danfoss’ instruktioner. Hvis Danfoss anmoder herom, skal Køber, på Købers regning og risiko, sende Produktet til Danfoss vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Produktet der returneres eller stilles til rådighed for reparation, skal være uden påmonterede dele, medmindre andet er oplyst. Viser Danfoss’ undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, er Danfoss berettiget til at returnere Produktet til Køber, på Købers regning og risiko, og Danfoss har krav på betaling for anvendt tid og materialer i forbindelse med undersøgelsen. Såfremt Danfoss konstaterer at Produktet er mangelfuldt, skal Danfoss, efter Danfoss’ valg, sende det istandsatte Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber, reparere eller omlevere Produktet on-site, eller kreditere Køber den oprindelige købspris for Produktet. Kunden skal sikre Danfoss adgang til Produktet i tilfælde af reparation eller omlevering on-site. Danfoss vælger forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Ejendomsretten til Produkter eller Produktdele som er blevet udskiftet overgår til Danfoss.
Serviceydelser eller rådgivning skal leveres fagmæssigt korrekt. Danfoss påtager sig ikke noget ansvar for egnetheden heraf. Danfoss’ ansvar for mangelfulde serviceydelser, konsulentarbejde, rådgivning, applikationsvejledning og andre ydelser er begrænset til udebedring af manglen eller omlevering af ydelsen. Danfoss skal udbedre manglen hvis Køber reklamerer til Danfoss indenfor Ansvarsperioden. Danfoss har intet ansvar for ydelser leveret uden beregning.
I tillæg til Danfoss’ forpligtelser under dette pkt. 11, tilbyder Danfoss for nogle produkter eller segmenter en begrænset producentgaranti. I så fald kan slutbrugeren fremsætte krav på basis af en sådan begrænset producentgaranti, medmindre andet er aftalt.
Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, kan Køber ikke fremsætte krav vedrørende Produkter efter udløbet af Ansvarsperioden, uanset om et sådant krav baserer sig på aftale, garanti, skadevoldende handlinger, lov eller andet.
Garantier, betingelser og andre vilkår som følger af lov eller andet fraskrives hermed, medmindre de ikke kan fraskrives i henhold til ufravigelig lovgivning.
Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Leveringsbetingelser, leveres alle Produkter ”AS IS” uden ansvar for Danfoss.

12. Produktansvar
Danfoss er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et Produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens Produktet er i Købers besiddelse. Danfoss er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning Danfoss måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Danfoss skadesløs.
Køber skal herudover skadesløsholde Danfoss for alle krav vedrørende skade forvoldt i forbindelse med brug af Produktet som skyldes Købers ukorrekte installation, reparation, vedligehold eller brug af Produktet, Købers undladelse af i tilstrækkeligt omfang at oplære medarbejdere i brug af Produktet eller Købers manglende overholdelse af love eller regler.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for skader som beskrevet i dette pkt. 12, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.
Køber er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Danfoss på grundlag af skade, der påstås forvoldt af Produktet.

13. Ansvarsbegrænsning
Danfoss er ikke ansvarlig over for Køber for nogen af de følgende typer tab eller skade, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse Leveringsbetingelser: 1) ethvert tab resulterende fra tab af produktion, profit, omsætning, goodwill eller forventede besparelser, eller 2) ethvert tab eller ødelæggelse af data, eller 3) enhver anden følgeskade eller indirekte tab.
Danfoss’ ansvar for tab eller skade, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse Leveringsbetingelser, skal være begrænset til det totale beløb, som Danfoss har faktureret til Køber for den pågældende aftale.

14. Lovbestemt ansvar
Intet i disse Leveringsbetingelser (inklusive, men ikke begrænset til fraskrivelserne og begrænsningerne i pkt. 11, 12 og 13) skal fortolkes som en begrænsning eller fraskrivelse af hver parts ansvar for personskade forvoldt ved uagtsomhed eller for noget andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives i henhold til ufravigelig lovgivning.

15. Reklamationer
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Danfoss uden ugrundet ophold.

16. Intellektuelle rettigheder og Brug af Software
Hvis et Produkt leveres med tilhørende software, erhverver Køber en ikke-eksklusiv softwarelicens i form af brugsret til softwaren begrænset til det formål, som fremgår af den tilhørende produktspecifikation og i overensstemmelse med eventuelle licensbetingelser som er gjort tilgængelig for Køber. Udover dette erhverver Køber ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærkeret eller anden intellektuel rettighed forbundet med Produktet. Køber erhverver ingen rettigheder til kildekoden til softwaren. Software som er leveret separat, uanset hvordan det er gjort tilgængeligt af Danfoss, leveres ”AS IS” uden ansvar for Danfoss, og må udelukkende bruges til dets forudsatte formål, og i henhold til eventuelle licensbetingelser for denne software. Danfoss er ikke ansvarlig for fejl eller for tab eller skade, opstået i forbindelse med eller som et resultat af brug af sådan separat software eller tredjemands software i forbindelse hermed.

Danfoss har ret til, efter Danfoss’ valg, at overtage forsvaret i enhver retssag hvor Køber er sagsøgt vedrørende krav om, at Produktet eller dele heraf leveret af Danfoss, krænker tredjemands rettigheder i leveringslandet, forudsat at Køber uden unødigt ophold skriftligt informerer Danfoss herom, og giver Danfoss bemyndigelse, nødvendig information og assistance i forbindelse med forsvaret, og forudsat at den påståede krænkelse ikke er et resultat af design eller andre konkrete krav specificeret af Køber eller af den applikation Produktet anvendes i eller Købers eller andres brug af Produktet i øvrigt. Hvis Danfoss vælger at overtage forsvaret, påtager Danfoss sig at afholde enhver erstatning eller omkostning, som Køber måtte blive dømt til at betale i forbindelse med retssagen. Hvis et Produkt eller dele heraf anses for at krænke tredjemands rettigheder og der nedlægges forbud mod brug af Produktet, vil Danfoss, efter Danfoss’ valg, (a) sikre at Køber fortsat kan bruge Produktet, (b) erstatte produktet med et Produkt, som ikke krænker, (c) modificere Produktet, så det ikke krænker, eller (d) tage Produktet tilbage og refundere købsprisen. Købers rettigheder i henhold til dette pkt. 16, andet afsnit, udgør Danfoss’ fulde ansvar over for Køber i tilfælde af krænkelse af tredjemands intellektuelle rettigheder.

17. Forbud mod videresalg og brug til vise formål
Danfoss’ Produkter er produceret til civilt brug. Danfoss’ Produkter må ikke bruges til eller videresælges til formål, der har nogen form for forbindelse til kemiske, biologiske eller atomare våben eller til missiler, der er i stand til at fremføre sådanne våben. Danfoss’ Produkter må ikke sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt der er kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet. Danfoss’ Produkter kan være omfattet af regler om eksportkontrol, og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande/kunder omfattet af eksport-/importforbud. Sådanne restriktioner skal overholdes ved videresalg af Danfoss’ Produkter til disse lande/kunder.
Danfoss’ Produkter må ikke videresælges, såfremt der er tvivl eller mistanke om, at Produkterne kan blive brugt til formål i strid med ovennævnte. Hvis Køber har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Køber straks give Danfoss meddelelse herom.

18. Force majeure
Danfoss er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Danfoss’ rimelige kontrol, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transport-midler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve ska¬deserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Danfoss.

19. Global Compact og Korruptionsbekæmpelse
Danfoss har tilsluttet sig FN’s Global Compact initiativ, hvilket betyder, at Danfoss har forpligtet sig til at leve op til 10 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Principperne og yderligere information kan findes på: http://www.unglobalcompact.org. Danfoss opfordrer derfor også Køber til at leve op til disse grundlæggende principper.
Danfoss er berettiget til at annullere enhver levering, indkøbsordre eller aftale uden ansvar for Danfoss, hvis Danfoss har grund til at tro, at Køber agerer i strid med gældende love og regler vedrørende bestikkelse eller korruption.

20. Persondata
Danfoss, Danfoss koncernselskaber og Danfoss’ underleverandører er berettigede til at behandle og gemme persondata vedrørende individuelle kontaktpersoner hos Køber, f.eks. navn og kontaktoplysninger, også udenfor Købers land. Danfoss vil bruge sådanne persondata i forbindelse med Danfoss’ opfyldelse af sine forpligtelser over for Køber (f.eks. administration af kunderelationer og betalingstransaktioner), til at analysere og forbedre Danfoss’ produkter og ydelser, og/eller til at sende information vedrørende Danfoss produkter, ydelser og arrangementer til Købers kontaktpersoner. Hvor samtykke er påkrævet i henhold til lov, giver Køber hermed samtykke til at persondata bruges og overføres som beskrevet ovenfor, og anerkender at persondata vil være underlagt lovgivningen i det land hvor data opbevares/serveren er placeret. Danfoss vil gøre brug af tilstrækkelige kontraktuelle og tekniske mekanismer med henblik på at sikre beskyttelsen af persondata. Danfoss vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til Køber består. Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har Køber som fysisk person ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte sig behandling af Købers persondata. For yderligere information kontakt din lokale Danfoss kontaktperson – se www.Danfoss.com.

21. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

22. Overdragelse
Danfoss og Køber må til enhver tid overdrage deres rettigheder i henhold til disse Leveringsbetingelser, helt eller delvist. Ingen af parterne må overdrage sine forpligtelser under Leveringsbetingelserne uden den anden parts forudgående skriftlige accept.

23. Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en aftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en aftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne og som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal indbringes for og afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Hver part er berettiget til at få nedlagt fogedforbud eller gennemføre tvangsfuldbyrdelse af voldgiftsafgørelser ved de almindelige domstole. Voldgiftsstedet skal være København. Voldgiftssproget skal være dansk medmindre parterne aftaler andet. Voldgiftssagen og voldgiftskendelsen skal være fortrolige og involverede personer fra hver part er underlagt fortrolighedspligt.

Danfoss, 2016-09